05.02.2018

В МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана се проведе обучение на млади лекари от Монтана и Пирот. Специализираният тридневен курс е в рамките на  проект на община Монтана, с партньор Център за социална работа в община Пирот, финансиран по Програмата трансгранично  сътрудничество България – Сърбия. Основната цел на проекта е да спомага за разрешаването на демографските проблеми от двете страни на границата ни.

Пред младите медици бяха представени добри практики в сферата на неонатологията и новости в лечението на различни заболявания. Лектори бяха доц. д-р Катя Тодорова от Медицинския университет в Плевен и завеждащият на отделението по....

З  А  П  О  В  Е  Д

№ З-46/01.02.2018г.
гр. Монтана

Във връзка с промяна в броя на леглата и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата считано  от 01.02.2018г.,  приети  на  заседание № 24/29.01.2018 г.  на Съвета на директорите.         

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Считано от 01.02.2018г. промяната в броя на леглата, съгласно приетия и действащ Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, както следва:

Виж пълния текст:....

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА 

О Б Я В Я В А

 

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД – МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

 

Търгът ще се проведе на 12.02.2018 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

1.  Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър  6.30 /шест 0.30/ лева;

1.1. Кабинет № 1 – 70.43 лева;                                                

1.2. Кабинет №10 – 97.08 лева;

   2.  Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:  9.00 /девет/ лева.

   3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   4.  Начин на плащане – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   5.  Срок и цена за закупуване на тръжна документация –  09.02.2018 год. до 15.00 часа; Цената е в размер на 10.00 лева и е платима в брой на касата на лечебното заведение или по банков път в ТБ:ОББ клон Монтана,Сметка:  BG11UBBS82211010448611, BIC на ОББ:UBBSBGSF 

    6.  Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите; Депозита се внася се на касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана или на посочената в т.5 банкова сметка.

 Краен срок за внасяне на депозита –09.02.2018г. год. до 15:00 ч.

   7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга–09.02.2018г. до 16.00ч;

   8. Оглед на обекта – всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на заявленията и след представяне на документ за закупена тръжна документация;

   9. При обявяване на търга за непроведен за съответните кабинети, повторен търг ще се проведе на 26.02.2018г. в 11:00 часа, с краен срок за приемане на заявленията за участие – 23.02.2018г.  и  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Уважаеми акушергинеколози и акушерки,

искам от мое име и от името на ръководството на МБАЛ Монтана да ви поздравя по случай Бабинден - ден, посветен на родилната помощ, акушерите, родилките и здравето на децата.

Искам да изразя своята признателност и уважение към усилията, които полагате ежедневно за раждането на нашите деца.

Пожелавам ви да продължавате със същата всеотдайност и старание да упражнявате високо хуманната си професия.

Пожелавам ви здраве, семейно щастие, благополучие и удовлетворение!

 

д-р Т. Тодоров

изп. директор на МБАЛ Монтана

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

 

О Б Я В Я В А

 

ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ БРОЯ ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ, МАРКА “GAMBRO AK 96 , С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪБРЕЧНА ДИАЛИЗА - КАКТО В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ТАКА И ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПАЦИЕНТИ

  Търгът ще се проведе на 19 януари 2018 год. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, при следните условия:

1.  Начална цена :

Апарат

Зав.№

Стойност в лева

1.

“GAMBRO AK 96 bio”

1499

1680.00

2.

“GAMBRO AK 96 bio”

1524

1480.00

3.

“GAMBRO AK 96 bio”

1534

4900.00

4.

“GAMBRO AK 96 bio”

1521

  220.00

5.

“GAMBRO AK 96 bio”

1537

1590.00

            Апаратите се продават отделно, като участниците посочват в заявлението си за участие, съответния пореден номер и „Зав.№”  на апарата, който желае да закупи.

            2.  Стъпка за наддаване – 20.00/двадесет/ лева. 

            3.  Начин на плащане –  до 15 дни , след сключване на договора.

            4.  Срок на закупуване на тръжна документация  -18.01.2018 год. 15.00 часа .

 Цената на тръжната документация в размер на 30.00 лева, е платима в брой в касата на лечебното заведение.

            5. Депозит за участие  – 100 /сто / лева.

Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: 

ТБ:    ОББ клон Монтана                              

Сметка:  BG11UBBS82211010448611          

BIC на ОББ:UBBSBGSF, или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.

Краен срок за внасяне на депозита – 18.01.2018 год.  15:00 ч.

            6.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 18.01.2018 г. до 16.00 ч

            7. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация, до изтичане на срока за подаване на заявленията.

            8.  При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на  02.02.2018 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0882 413164

08 декември 2017 г.

Седмица за профилактика на туберкулозата ще се проведе отново в областната болница от 11 до 15 декември. Тя е четвъртата за тази година възможност всеки да провери статуса си безплатно, без значение дали е здравно осигурен. Прегледите ще се провеждат от 8 до 13 часа.

Монтана бележи голям напредък в справянето с болестта, има ясно изразена тенденция на спад на заболеваемостта от туберкулоза в областта. За последните 10 години болните са намалели два пъти. Те продължават да намаляват постепенно всяка година, благодарение на навременното им обхващане и качественото и пълно  лечение, което получават.

За деветмесечието на 2017 г. новите пациенти са едва 16, което представлява дял от 11,44 на 100 хиляди души население. Очертава се да приключим годината с дял на болните за първи път под средния за страната, който е около...

24 ноември  2017 г.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров и кметът Златко Живков представиха пред журналисти възможностите за подобряване на лечението в  отделението по ортопедия на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, благодарение на ново оборудване, закупено с целеви средства на община Монтана.

С парите са купени мобилен цифров графичен рентгенов апарат, който ще обслужва трудно подвижни пациенти във всички отделения, и ортопедична операционна маса със специални приставки за екстензия, осигуряваща възможност за снимки в реално време. На нея се извършват най-тежките операции.
В отделението по ортопедия и травматология годишно се лекуват по около ...

   Отделението по педиатрия в МБАЛ,,Д-р Стамен Илиев“-АД гр. Монтана получи 12 канален ЕКГ апарат, ЕКГ-холтер и Холтер-Артериално налягане – дарение от благотворителната инициатива ,,Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на президента на Република България.       

   За четвърта поредна година инициативата ,,Българската Коледа“помага с нова апаратура на най-малките пациенти е Лечебното заведение. Този път, дарената апаратура ще се използва за децата със сърдечно съдови заболявания- артериална хипертония, ритъмни нарушения, вродени и придобити клапни увреждания и техните последствия и ..

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19