ТЕЛК е структурно звено на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД- гр. Монтана. В щата на телк са включени три лекарски длъжности, от които едната е за председател и двама медицински секретар. Дейността на телк е съобразена с наредбата за експертизата на работоспособността.

Председател ТЕЛК:

  • Д-р Никола Петров - специалист по нервни болести

Членове:

  • Д-р Светлана Тасева - специалист по вътрешни болести
  • Д-р Димитър Александров - специалист по акушерство и гинекология
  • Д-р Петко Петков - специалист по ортопедия и травматология

Намира се на партерния етаж на пневмофизиатричния корпус на болницата