На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 3-309/ 14.09.2015г. на Изпълнителен директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

І.1. Началник отделение/лаборатория:

 1. Началник отделение  по вътрешни болести;
 2. Началник отделение по акушерство и гинекология;
 3. Началник отделение по кардиология;
 4. Началник отделение по психиатрия;
 5. Началник отделение по педиатрия;
 6. Началник отделение по урология;
 7. Началник отделение по ортопедия и травматология.

І.2.Старши медицински лаборант на: лаборатория по трансфузионна хематология: 

ІІ. Начин на провеждане на конкурсите – по документи и  събеседване по  разработена тема:

ІІ.1.Конкурс за началник отделение на тема: „Развитие и перспектива  на отделението  за 3/три/ годишен период в съответствие с медицинските стандарти и в условията на ограничен финансов и човешки ресурс и нарастваща конкурентна среда”.

2.1.Конкурс за старши медицински лаборант на тема: „Управление на здравните грижи-основни насоки за подобряване на качеството в медицинската дейност и грижи за пациентите”.

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите за :

ІІІ.1. За началник отделение:

 1.  Да има завършено висше образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „медицина” с професионална квалификация „магистър-лекар”;
 2. Придобита специалност по профила на отделението;
 3. Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;
 4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/
 5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;
 6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;
 7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
 8. Да е член на БЛС.

 

ІІІ.3. За старши медицински лаборант:

 1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;
 2. Трудов и/или  осигурителен стаж  след завършване на образованието.
 3. Практически познания и професионален опит  по специалността в болнично лечебно заведение е предимство;
 4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/
 5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;
 6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;
 7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
 8.  Да е член на СГЗ.

ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;

б) копие от документи за завършено образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени- който притежава;

в) документи за стаж, трудов и / или осигурителен  съобразно Кодекса на труда;

г) документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

д) трудова характеристика от последен работодател за кандидатите неработещи в лечебното заведение;

е) свидетелство за съдимост;

ж) удостоверение за членство в БЛС- за началник отделение.

з) удостоверение за членство в СГЗ- за старши медицински лаборант.

и) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.

й)  Копие от документ за компютърна грамотност.

 2.Писмена разработка на темата  в отделен запечатан плик;

 3.Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

V. Място и  срок за подаване на документи:

             Документите се подават в запечатан общ  плик надписан: имена на кандидата, адрес за кореспонденция, получател и „За участие в конкурс за заемане на длъжност....................” който съдържа: плик №1 с надпис „Документи”, съдържа заявлението за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявата и плик №2 с надпис „писмена разработка”, съдържащ писменната разработка по обявата.

Всяка страница на представените документи, трябва да са заверени от кандидата.

Документи изпратени по пощата, не се приемат и не се завеждат в регистъра.
Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 16,00 часа 30/тридесет/ календарни дни от публикуването на обявата.

VІ. Характеристиките на конкурсните длъжности се представят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресрси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.

« Назад