На 31 март 2016 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана. То бе свикано с единствена точка в дневния ред за увеличаване на капитала на дружеството.

Прие се решение капиталът на дружеството да бъде увеличен със 6 181 339 лева. На такава сума възлизат вложенията за строително-ремонтни дейности и нова апаратура по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана“, които днес бяха апортирани в капитала на дружеството.

Както знаете, проектът приключи официално пред ноември миналата година. С новата апаратура се дава възможност на пациентите от Северозападна България за съвременна и коректна диагностика на редица заболявания, включително за ранно откриване на онкологични изменения в организма, каза изпълнителният директор на дружеството д-р Тони Тодоров.

С днешното увеличаване на капитала делът на държавата като акционер нараства на 94, 19%. Общините от област Монтана запазват своя брой акции в дружеството, но техният дял пада на фона на нарасналия общ капитал на болницата.   

« Назад