27.05.2016 г.

На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал. 7 от ЗЛЗ и Заповед № 166/ 25.05.2016 г. и Правилник за провеждане на конкурси при МБАЛ-АД гр.Монтана обявявам конкурс за длъжността:

І. Началник отделение  по спешна медицина при МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и  събеседване по  разработена тема:

„Развитие и перспектива  на отделението  за 3/три/ годишен период в съответствие с медицинските стандарти и в условията на ограничен финансов и човешки ресурс и нарастваща конкурентна среда”.

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

1. Да има завършено висше медицинско  образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „МЕДИЦИНА” с професионална квалификация „МАГИСТЪР-ЛЕКАР”;

2. Придобита специалност по „Спешна медицина” или „Анестезиология и интензивно лечение”;

3 .Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт-минимум 2/две/ години професионален опит в структура по спешна медицина;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БЛС.

­ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;

б) копие от документи за завършено образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени- който притежава;

в) документи за стаж, трудов и / или осигурителен  съобразно Кодекса на труда;

г) документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

д) трудова характеристика от последен работодател за кандидатите неработещи в лечебното заведение;

е) свидетелство за съдимост;

ж) удостоверение за членство в БЛС- за началник отделение.

з) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.

и)  Копие от документ за компютърна грамотност.

 2.Писмена разработка на темата  в отделен запечатан плик;

 3.Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

V. Място и  срок за подаване на документи:

             Документите се подават в запечатан общ  плик надписан: имена на кандидата, адрес за кореспонденция, получател и „За участие в конкурс за заемане на длъжност....................” който съдържа: плик №1 с надпис „Документи”, съдържа заявлението за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявата и плик №2 с надпис „писмена разработка”, съдържащ писменната разработка по обявата.

Всяка страница на представените документи, трябва да са заверени от кандидата.

Документи изпратени по пощата, не се приемат и не се завеждат в регистъра.
Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 16,00 часа , 30/тридесет/ календарни дни от публикуването на обявата в ежедневен вестник.

VІ. Характеристиките на конкурснната длъжност се представят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресрси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.

VІІ. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед на Работодателя.

            Комисията в срок от 3/три/ дни след изтичане на крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените документи по реда, в който са постъпили.

            Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

            На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказ. В 7/седем/ дневен срок от съобщението  те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3/три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

            На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

VІІІ. Обявлението за конкурсите да бъде изпратено за публикуване във вестник „Конкурент” и на сайта на болницата.

            Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Ръководител направление „Медицински дейности”, Ръководител направление „Човешки ресурси” и  Юрисконсулт за сведение и изпълнение.

Лице за контакти: 0884879163 – Светла Миланова

ИЗП.ДИРЕКТОР: 

/Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ/

« Назад