На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 3-267/08.09.2016г на Изпълнителен директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

І. Обявявам конкурс за длъжностите:

І.І. Началник отделение:  

1.Началник  мултипрофилно спешно отделение ;

2. Началник отделение по нервни болести;

3.Началник отделение по пневмология и фтизиатрия;

4.Началник отделение по хирургия;

5.Началник ОАИЛ;

6.Началник отделение по неонатология;

7.Началник микробиологична лаборатория;

8.Началник клинична лаборатория;

9.Началник отделение по образна диагностика;

10.Началник лаборатория по трансфузионна хематология;

11.Началник отделение съдебна медицина;

12.Началник отделение по обща и клинична патология;

13.Началник отделение по диализно лечение;

14.Началник     отделение по физикална и рехабилитационна медицина;

15.Началник отделение по инфекциозни болести;

16.Началник отделение по очни болести;

17.Началник отделение ушно-носно-гърлени болести;

18. Началник отделение по урология.

 

І.2. Главна медицинска сестра.

І.2.3 Старши медицински сестри/акушерки:

1.Старши рентгенов лаборант ООД

2.Старша медицинска сестра ОАИЛ;

3.Старша медицинска сестра отделение по психиатрия

4.Старша медицинска сестра отделение по ортопедия и травматология;

5.Старша медицинска сестра мултипрофилно спешно отделение ;

6.Старша акушерка  отделение по акушерство и гинекология;

7.Старша медицинска сестра отделение по кардиология.

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и  събеседване по  разработена тема:

ІІ.1. Конкурс за началник отделение/лаборатория на тема:

 „Развитие и перспектива  на отделението  за 3 /три/ годишен период в съответствие с медицинските стандарти, провеждаща се здравна реформа  и в условията на нарастваща конкурентна среда”.

 ІІ.2.Конкурс за главна медицинска сестра на тема:

Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в болницата, провеждаща се здравна реформа  и в условията на нарастваща конкурентна среда”.

ІІ.3.Конкурс за старши медицински сестри/акушерка/:

„Новости в провежданата здравна реформа, ролята на старшата медицинска сестра/акушерка в организацията на дейностите за подобряване качеството на здравните грижи в болничното отделение в съответствие с  медицинските стандарти”.

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

ІІІ.1. За началник отделение:

 

1. Да има завършено висше медицинско  образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „МЕДИЦИНА” с професионална квалификация „МАГИСТЪР-ЛЕКАР”;

2. Придобита специалност по профила на отделението.

3 .Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БЛС.

 

ІІІ.2. За главна медцинска сестра:

1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;

2 .Трудов и/или  осигурителен стаж  след завършване на образованието-5 г.;

3.Практически познания и професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността в болнично лечебно заведение;

5. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

6. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

7. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

8. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

9. Да е член на БАПЗГ.

 

ІІІ.3. За старша медцинска сестра:

1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;

2 .Трудов и/или  осигурителен стаж  -5 г.;

3.Практически познания и професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж в болнично лечебно заведение;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БАПЗГ.

 

­­­ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;

б) копие от документи за завършено образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени- който притежава;

в) документи за стаж, трудов и / или осигурителен  съобразно Кодекса на труда;

г) документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

д) трудова характеристика от последен работодател за кандидатите неработещи в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана;

е) свидетелство за съдимост;

ж) удостоверение за членство в:

* БЛС- за началник отделение.

* БАПЗГ за старши медицински сестри/акушерка.

з) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.

и) Копие от документ за компютърна грамотност.

 2.Писмена разработка на темата  в отделен запечатан плик;

 3.Всички представени документи, които са копия, трябва да са заверени от кандидата.

V. Място и  срок за подаване на документи:

 1. Документите се подават в запечатан общ  плик надписан: имена на кандидата, адрес за кореспонденция, получател и „За участие в конкурс за заемане на длъжност....................” който съдържа: плик №1 с надпис „Документи” и със  съдържание: заявлението за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявата; плик №2 с надпис „писмена разработка”, съдържащ писменната разработка по обявата.

2.Всяка страница на представените документи трябва да е заверена от кандидата.

3.Документи, изпратени по пощата, не се приемат и не се завеждат в регистъра.

4.Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 30/тридесет/ календарни дни от публикуването на обявата в ежедневен вестник - 16,00 часа.

VІ. Характеристиките на конкурсната длъжност се представят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресурси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.

VІІ. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед на Работодателя- Изп. директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана .

           Комисията в срок от 3 /три/ дни след изтичане на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса разглежда подадените документи по реда, в който са постъпили.

            Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

            На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказ. В 7 /седем/ дневен срок от съобщението  те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3 /три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

            На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА във в. „Конкурент”, брой 174, от 12.09.2016 г.           

« Назад