До

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

П О К А Н А

 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана събира оферти за доставки на дезинфектанти, подробно описани в прогнозно-количествена спецификация.

  • Прогнозната стойност на поръчката е до 30 000.00 лева без включен ДДС.
  • Очакваме вашите предложения до 06.03.2017г., 15:30 часа.
  1. Обект на поръчката:

Периодични доставки на дезинфектанти по седем обособени позиции, съгласно прогнозно-количествена спецификация и съобразно нуждите и потребностите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана:

 

ПРОГНОЗНО-КОЛИЧЕСТВЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за 12 месеца за „Доставки на дезинфектанти” – 2017г.

Пореден №

Наименование, изисквания

Единица мярка / Разфасовка

Ориентировъчно годишно количество в  литри концентрат

Ориентировъчно годишно количество в литри "Работен разтвор"

 

Обособена позиция № 1 - Повърхности 

 

 

 

1.1

Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие - с алдехиди (без формалдехид) : с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV) и  спороцидно действие, доказано при повърхности

литър / до 5 литра

250

50 000

1.2

Препарати с комбинирано миещо и дезинфикциращо действие с алдехиди (без формалдехид) и четвъртични амониеви  соли : с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно и MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV) и  спороцидно действие, доказано при повърхности

литър / до 5 литра

100

20 000

1.3

Препарати без алдехиди, феноли и хлор - на основата на четвъртични амониеви  соли  и алкиламини : с бактерицидно (MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV)  и туберкулоцидно действие, доказано за повърхности

литър / до 5 литра

770

154 000

1.4

Препарати с дезинфекциращо действие на хлорна основа с АДВ - натриев дихлоризоцианурат : с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие

табл.

20 000

200 000

 

Обособена позиция № 2 - Дезинфектанти за мед.инструментариум

2.1

Препарати на основа алдехиди с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие: с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV) и  спороцидно действие, доказано за инструменти

литър / до 5 литра

130

26 000

2.2

Препарати за предстерилизационна обработка –  на основа активен кислород : с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно  действие, доказано за инструменти

кг / до 5кг

100

10 000

2.3

Препарат без алдехиди и без активен кислород с АДВ - четвъртични амониеви соли и /или алкиламини : с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно  действие, доказано за инструменти

литър / до 5 литра

30

4 000

 

Обособена позиция № 3 - Дезинфектанти за термолабилни материали и  ендоскопска апаратура

3.1

Препарати за високостепенна дезинфекция и за студена химическа стерилизация : с активен кислород, с широк антимикробен спектър на действие и доказан спороциден ефект. Да съдържат антикорозионни съставки и да не увреждат ендоскопската апаратура. Без съдържание на алергени.

кг / до 5кг

70

3 500

3.2

Препарати за високостепенна дезинфекция и за студена химическа стерилизация :  с минимум 2% глутаров алдехид /готов разтвор/, с доказано спороцидно действие. Да съдържат антикорозионни съставки и да не увреждат ендоскопската апаратура. Без съдържание на алергени.

литър / до 5 литра

600

600

3.3

Препарати за дезинфекция на ендоскопи в миялно-дезинфекционни машини с глутаров алдехид, напълно съвместими с машина „Mini ETD2” производство на OLYMPUS

литър

20

20

3.4

Препарати за почистване на специална медицинска апаратура - за машинна обработка, напълно съвместими с машина „Mini ETD2” производство на OLYMPUS

литър

20

20

3.5

Препарати за ръчно почистване на термолабилни материали и ендоскопска апаратура на ензимна основа (съдържание на минимум 3 ензима). Да не увреждат чувствителни материали, като ефективно почистват кръв, белтъчини и други органични замърсявания. Да не образуват утайка, да се отмиват лесно и да са слабо пенливи.

литър / до 5 литра

50

5 000

        

Обособена позиция № 4 - Дезинфектанти за кувьози

4.1

Препарати за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли и хлор - на основа четвъртични амониеви соли и алкиламин с доказано бактерицидно (MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV) и туберкулоцидно действие при кувьози

литър / до 5 литра

50

10 000

         

Обособена позиция № 5 - Дезинфектанти за кухнески офиси (повърхности в кухня и кухненска посуда), бебешки шишета и биберони, яйца

5.1

Препарати с едновременно миещо и дезинфекциращо действие - без алдехиди, феноли и хлор на основата на четвъртични амониеви соли или алкиламини: с бактерицидно,  фунгицидно и вирусоцидно (HBV; HIV)

литър / до 1 литър

500

100 000

          

Обособена позиция № 6 - Дезинфектанти за ръце и кожа

6.1

Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на основа един алкохол без хлорхексидин

литър / до 1 литър

25

25

Диспенсерна система - съответстваща

бр.

15

 

6.2

Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на алкохолна основа

литър / до 1 литър

700

700

Диспенсерна система - съответстваща

бр.

20

 

6.3

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло със съдържание на 4% хлорхексидин диглюконат: с доказано бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие

литър / до 1 литър

100

100

Диспенсерна система - съответстваща

бр.

10

 

6.4

Течен крем сапун за ръце с неутрално и тонизиращо действие

литър / до 1 литър

1 700

1 700

Диспенсерна система - съответстваща

бр.

20

 

6.5

Подхранващ лосион за кожата на ръцете

литър / до  500мл

10

10

Диспенсерна система - съответстваща

бр.

5

 

        

Обособена позиция № 7 - Дезинфектанти за санитарни възли

7.1

Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие на хлорна основа (съдържащи натриев дихлоризоцианурат) - таблетки с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие

табл.

10 000

100 000

7.2

Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие- с алдехиди, без глиоксал и формалдехид: с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие

литър / до 1 литър

50

10 000

 

  1. Изисквания за изпълнение

1. Общи изисквания към ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

- препаратите за дезинфекция следва да отговарят на европейските стандарти и да са пуснати на пазара съгласно изискванията на ЗЗВВХВП.

- доставяните дезинфектанти да имат маркировка – дата на производство, производител и срок на годност.

- остатъчният срок на годност на доставяните препарати за дезинфекция следва да бъде не по-кратък от 70 % от общия срок на годност, посочен от производителя.

- предлаганите от участника видове и количества препарати за дезинфекция следва напълно да съответстват като мерна единица и разфасовка на посочените в спецификацията.

2. Изисквания към  препарати за дезинфекция - медицински изделия:

- Да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.

- Да имат:

а) нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ;

б) декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. Когато производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен представител";

в) нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

г) информационен лист за безопасност и инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона.

3. Периодичните доставки да се изпълняват в срок до 3 работни дни след заявката.

  1. Техническии възможности

Участниците трябва да притежават и представят съответните разрешителни документи относно продуктите за които участват от които да е видно дали оферираните препарати отговарят на изискванията.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: подпис и печат

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД

ГР. МОНТАНА                            

 

« Назад