30 май  2017 г.

Днес се проведе редовно годишно отчетно събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана.

Няма промяна в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана. Събранието прие доклада и със свое решение освобождава от отговорност членовете на съвета за 2016 г.

„От доклада за дейността и финансовите параметри на областната болница за 2016 г. можем да обобщим, че лечебното заведение е в много стабилно финансово състояние. Дружеството завърши годината на счетоводна печалба, няма просрочени задължения. Няма и идентифицирани потенциални рискове, които могат да застрашат финансовата стабилност и през настоящата година”, каза изпълнителният директор д-р Тони Тодоров.

Основните цели, които си поставя ръководството на най-голямата болница в Северозапада, са безотказно осигуряване на болнична помощ на пациентите, подобряване качеството на диагностиката и лечението, ефективното използване на материалните и човешките ресурси. 

С работата си през отчетната 2016 г. в изпълнение на тези цели имаме напредък и много добри резултати. Осигурени са оптимални условия за лечебния процес чрез добро поддържане на сградния фонд, съоръженията, апаратурата, автопарка. На болните е осигурявана питателна и диетична храна,  отчете д-р Тодоров.

Това е и основната причина независимо от все по-влошаващата се демографска характеристика на област Монтана, МБАЛ-Монтана да е предпочитано място за лечение от пациентите в региона, но и от общини в съседните области Видин и Враца. През 2016 г. дори има лек ръст на броят на преминалите и обслужени болни – малко над 19 хиляди, спрямо 2015 г.

Вследствие на все по-застаряващото население продължава да расте заболеваемостта от социално значими и сравнително тежки заболявания. А поради ниски доходи и отдалеченост на малки населени места от болничното заведение се увеличава броят на постъпилите пациенти с усложнени заболявания. На този обективен фон има и добри новини: намалена чувствително е смъртността в болницата, лекарите са се преборили за живота на все повече болни. Има и значителен ръст на проведените контролни прегледи на пациентите след изписването им от болницата, което задава добра тенденция за проследяване и контрол върху заболяванията след хоспитализацията.

Изпълнителният директор подчерта още, че пред последния отчетен период ръководството на болницата все повече се е фокусирало върху оценката, обучението, развитието и задържането на кадрите. Може да се отчете като голямо постижение на фона на други региони, че тук съотношението на лекари и сестри е по-високо от 1:2, което е нормалното за ЕС. В МБАЛ-Монтана работят 103-ма лекари и 249 медицински сестри. Лекарите със специалност са 90, а 26 от тях имат и по две медицински специалности. Болницата е база за специализация и практическо обучение на студенти по 14 специалности. От 24 до 28 май болницата премина през акредитация по заповед на министъра на здравеопазването и получи отлична оценка за срок от 5 години за цялостната си дейност, за всички отделения и структури. Добавени са и три нови специалности – по нервни болести, очни болести и кардиология.

Д-р Тодоров откроява в доклада си пред общото събрание на дружеството и някои затруднения като например незаплатената от касата дейност при лекувани, но с липваща регистрация в пръстовия идентификатор пациенти, както и такива без здравни осигуровки, които преминават основно през Спешно отделение.

« Назад