На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и зап. №.217/12.06.2017г. на Изп. директор на МБАЛ-АД гр.Монтана

І.Обявява конкурс за длъжността: „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване

 

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да е дееспособно лице;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • минимална образователна система –магистър;
 • образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
 • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите
 • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

2.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
 • да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 • негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години
 • да притежават компютърна грамотност
 • да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.
 • да притежава отлични комуникационни умения, както и умения да координира и ръководи екип

 

­­­ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 • писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №1;
 • автобиография по европейски образец;
 • Декларация по чл.21, ал.3 от ЗВОПС
 • декларация от лицето -за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
 • копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност ;
 • копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“

Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

V. Място и срок за подаване на документи:

1. Документите се подават в запечатан плик надписан: имена на кандидата, адрес за кореспонденция, получател и „За участие в конкурс за заемане на длъжност....................”

2.Всяка страница на представените документи, трябва да са заверени от кандидата.

3.Документи изпратени по пощата, не се приемат и не се завеждат в регистъра.
4.Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 30/тридесет/ календарни дни от публикуването на обявата в ежедневен вестник - 16,00 часа.
 

VІ. Характеристиките на конкурснната длъжност се представят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресурси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.

VІІ. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед на Работодателя- Изп. директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана .

Комисията в срок от 3/три/ дни след изтичане на крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените документи по реда, в който са постъпили.

Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказ. В 7/седем/ дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3/три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

 

Публикувано във вестник „Конкурент“

сряда,14.06.2017 г., брой 110

« Назад