МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

 

О Б Я В Я В А

 

ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ БРОЯ ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ, МАРКА “GAMBRO AK 96 , С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪБРЕЧНА ДИАЛИЗА - КАКТО В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ТАКА И ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПАЦИЕНТИ

  Търгът ще се проведе на 19 януари 2018 год. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, при следните условия:

1.  Начална цена :

Апарат

Зав.№

Стойност в лева

1.

“GAMBRO AK 96 bio”

1499

1680.00

2.

“GAMBRO AK 96 bio”

1524

1480.00

3.

“GAMBRO AK 96 bio”

1534

4900.00

4.

“GAMBRO AK 96 bio”

1521

  220.00

5.

“GAMBRO AK 96 bio”

1537

1590.00

            Апаратите се продават отделно, като участниците посочват в заявлението си за участие, съответния пореден номер и „Зав.№”  на апарата, който желае да закупи.

            2.  Стъпка за наддаване – 20.00/двадесет/ лева. 

            3.  Начин на плащане –  до 15 дни , след сключване на договора.

            4.  Срок на закупуване на тръжна документация  -18.01.2018 год. 15.00 часа .

 Цената на тръжната документация в размер на 30.00 лева, е платима в брой в касата на лечебното заведение.

            5. Депозит за участие  – 100 /сто / лева.

Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: 

ТБ:    ОББ клон Монтана                              

Сметка:  BG11UBBS82211010448611          

BIC на ОББ:UBBSBGSF, или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.

Краен срок за внасяне на депозита – 18.01.2018 год.  15:00 ч.

            6.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 18.01.2018 г. до 16.00 ч

            7. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация, до изтичане на срока за подаване на заявленията.

            8.  При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на  02.02.2018 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0882 413164

« Назад