МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА 

О Б Я В Я В А

 

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД – МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

 

Търгът ще се проведе на 12.02.2018 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

1.  Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър  6.30 /шест 0.30/ лева;

1.1. Кабинет № 1 – 70.43 лева;                                                

1.2. Кабинет №10 – 97.08 лева;

   2.  Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:  9.00 /девет/ лева.

   3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   4.  Начин на плащане – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   5.  Срок и цена за закупуване на тръжна документация –  09.02.2018 год. до 15.00 часа; Цената е в размер на 10.00 лева и е платима в брой на касата на лечебното заведение или по банков път в ТБ:ОББ клон Монтана,Сметка:  BG11UBBS82211010448611, BIC на ОББ:UBBSBGSF 

    6.  Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите; Депозита се внася се на касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана или на посочената в т.5 банкова сметка.

 Краен срок за внасяне на депозита –09.02.2018г. год. до 15:00 ч.

   7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга–09.02.2018г. до 16.00ч;

   8. Оглед на обекта – всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на заявленията и след представяне на документ за закупена тръжна документация;

   9. При обявяване на търга за непроведен за съответните кабинети, повторен търг ще се проведе на 26.02.2018г.в 11:00 часа, с краен срок за приемане на заявленията за участие – 23.02.2018г.  и  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад