МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 15,ал.2 от ПРУПДТДДУК,  във връзка с Решение № Р- 19 от 26.11.2018г. на Изпълнителния директор  и Решение от Протокол № 43 от 22.11.2018г. на Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

 О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от помещенията от болничната кухня  на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана,

      при следните условия:

 1. Описание на обекта: Част от помещенията на болничната кухня / 170кв.м., находящи се на първия етаж в Централен корпус, блок №1 на болничната сграда, с адрес: гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» №4;
 2. Начална цена за месечен наем :  963.33  /деветстотин шестдесет и три 0.33/ лева без начислено ДДС.  В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
 3. Стъпка за наддаване : 50 /петдесет /лева;
 4.  Вид на търга – с явно наддаване;
 5. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец
 6. Търга ще се проведе на12 декември 2018г., в административната  сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
 7.  Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга, от касата на лечебното заведение.

                   Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лева .

 1. Депозит за участие: 300.00 /триста/ лева. Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД, гр.Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 2. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 3. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация, до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 4. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

             При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 20 декември 2018 год. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана при същите условия.

  ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341; 0888 295577

 

« Назад