МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

 

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 49 / 05.02.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 1 от 14.02.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площи - общо 6 кв.м. в корпусите на лечебното заведение - собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана  за  инсталиране на автомати за топли и студени напитки,  при следните условия:

 1. Начална цена за месечен наем за площи – общо 6 кв.м.
  -450 /четиристотин и петдесет /лева
 2. Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/
  -10 /десет /лева
 3. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 5. Срок на закупуване на тръжна документация –  01.03.2019 год. -15.00 часа.
  Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева е платима в брой на  касата на лечебното заведение.
 6. Депозит за участие – 200 /двеста / лева ;
  Депозита се внася се в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана.
  Краен срок за внасяне на депозита – 01.03.2019 год. до 15:00 ч.
 1. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга –  до 01.03.2019г., 16.00 ч.
 1. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена  тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 1. Търга ще се проведе на 05.03.2019г. в 13:00 часа в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД - гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4.
 1. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на    12.03.2019год. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД        гр.Монтана, при същите условия, като сроковете по т. 5, 6 и 7 са до 11.03.2019 г.
 1. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията - подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­ 300 341 ; 0888 295577

« Назад