МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 55 / 18.04.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 9 от 19.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение  от 24 кв.м, находящ се на третия етаж на Инфекциозния корпус на МБАЛ „Д-р  Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, с предназначение за офис / кабинет,  който ще се проведе на 08.05.2019 г. 13:00 часа  в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4,  при следните условия:

1. Начална цена за месечен наем – 108.00 /сто и осем /лева

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 10 /десет /лева ;

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  07.05.2019 год. -15:00 часа . Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 50.00 /петдесет/ лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 07.05.2019 г. до 15:00 ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга– до 07.05.2019г. 16:00 ч

8. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

9. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 16.05.2019 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, при същите условия, като сроковете по т. 5, 6 и 7, са до 15.05.2019 г.

10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад