МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

 

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 57 от 20.05.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 16 от 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площ  от два кв.м. в централния болничен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, за поставяне на маси за продажба на вестници и списания, при следните условия:

1.  Начална цена за месечен наем за площ / общо 2 кв.м. – 80.00  /осемдесет/ лева.

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 5 /пет/ лева.

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  06 юни 2019 год. -15.00 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 10.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 40 /четиридесет / лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 06.06.2019 г. до 15:00ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 06.06.2019г., 16:00 ч.

8. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 9. Търга ще се проведе на 07.06.2019г. в 11:00 часа в административната  сграда на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4.

10. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 12.06.2019год. в 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, при същите условия, като сроковете по т.5, 6 и 7 са до 11.06.2019г.

11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията - подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

 

« Назад