МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ “ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ  “ – АД   ГР. МОНТАНА

           На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 3-353/02.09.2019г на Изпълнителен директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

 

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

І.І. Началник отделение:  

1.Началник отделение  мултипрофилно спешно отделение;

2. Началник отделение по нервни болести;

3.Началник отделение по пневмология и фтизиатрия;

4.Началник отделение по хирургия;

5.Началник отделение по психиатрия;

6.Началник отделение по неонатология;

7.Началник микробиологична лаборатория;

8.Началник клинична лаборатория;

9.Началник отделение по образна диагностика;

10.Началник лаборатория по трансфузионна хематология;

11.Началник отделение съдебна медицина;

12.Началник отделение по обща и клинична патология;

13.Началник отделение по диализно лечение;

14.Началник отделение по инфекциозни болести;

15.Началник отделение по очни болести;

16.Началник отделение ушно-носно-гърлени болести;

17.Началник отделение по урология.

                      

І.2.Главна медицинска сестра.

І.2.3 Старши медицински сестри/акшерки:

1.Старши рентгенов лаборант ООД

2.Старша медицинска сестра отделение по психиатрия

            3.Старша медицинска сестра отделение по ортопедия и травматология;

4.Старша медицинска сестра мултипрофилно спешно отделение;

5.Старша акушерка  отделение по акушерство и гинекология;

6.Старша медицинска сестра отделение по кардиология.

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:


ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и  събеседване по  разработена тема:

ІІ.1. Конкурс за началник отделение/лаборатория на тема:„Развитие и перспектива  на отделението  за 3/три/ годишен период в съответствие с нормативната база. Организация  на дейностите  и структурата на отделението . Управление на човешките ресурси. Медицинска и икономическа ефективност на дейността на отделението”.

 

 Писмената разработка, следва да съдържа следните основни медицински и икономически показатели:

А. Брой персонал по категории:

- настоящ;

- необходим (според финансовите резултати);

- предложение за оптимизиране;

- мерки за привличане на персонал;

- мерки за повишаване на квалификацията на персонала.

Б. Основни медицински показатели:

- Постигнати здравни резултати от медицинската дейност по отношение на нормативната база.

Всички по горе цитирани показатели следва да се представят за период от три години (2017г., 2018 и месец юни вкл. 2019г.)

           В. Основни икономически показатели
- Анализ на икономическите показатели за последните три години (2017г., 2018г. и месец юни вкл. 2019г.) на отделението.
- Мерки за повишаване на приходите на отделението/лабораторията.
- Мерки за намаляване на разходите на отделението/лабораторията.
- Мерки за увеличаване на използваемостта и устойчиво развитие на структурата с отчитане на положителни финансови резултати.

Цялата информация за медицински и икономически показатели може да бъде получена след официалното и писмено поискване  чрез Деловодството на лечебното заведение, след представяне на декларация ,че няма да разпространяват исканата и получена информация във връзка с конкурса от МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници

 

 ІІ.2.Конкурс за главна медицинска сестра на тема:„Управление и организация на здравните грижи в болницата - насоки за подобряване качеството в медицинската дейност и грижите за пациентите. Контрола и качеството на здравните грижи и тяхното управление. “

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

 

ІІ.3.Конкурс за старши медицински сестри/акушерка/: „Управление и организация на здравните грижи в  отделението/лаборатория. Основни насоки за подобряване качеството в медицинската дейност и грижите за пациентите.”

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

 

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

ІІІ.1. За началник отделение:

1. Да има завършено висше медицинско  образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „МЕДИЦИНА” с професионална квалификация „МАГИСТЪР-ЛЕКАР”;

2. Придобита специалност по профила на отделението.
3 .Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БЛС.

 

ІІІ.2. За главна медцинска сестра:

1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;

2 .Трудов и/или  осигурителен стаж  след завършване на образованието-5 г.;
3.Практически познания и професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността в болнично лечебно заведение;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БАПЗГ.

 

ІІІ.3. За старша медцинска сестра/акушерка,лаборант/:

1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;
2 .Трудов и/или  осигурителен стаж  -5 г.;
3.Практически познания и професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж в болнично лечебно заведение;
4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БАПЗГ.

 

­­­ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;

б) копие от документи за завършено образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени- който притежава;

в) документи за стаж, трудов и / или осигурителен  съобразно Кодекса на труда;

г) документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

д) трудова характеристика от последен работодател за кандидатите неработещи в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана;

е) свидетелство за съдимост;

ж) удостоверение за членство в:

* БЛС- за началник отделение.

*БАПЗГ за главна медицинска сестра и старши медицински сестри/акушерка, лаборант/.

з) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.

и)  Копие от документ за компютърна грамотност.

 2. Писмената  разработка на темата  в отделен запечатан плик;

 3.Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

 

V. Място и  срок за подаване на документи:

1. Документите се подават в запечатан общ  плик надписан: имена на кандидата, адрес за кореспонденция, получател и „За участие в конкурс за заемане на длъжност....................” който съдържа: плик №1 с надпис „Документи” и със  съдържание: заявлението за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявата; плик №2 с надпис „писмена разработка”, съдържащ писменната разработка по обявата.
2.
Всяка страница на представените документи, трябва да е заверена от кандидата.
3.
Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 1/един/месец от публикуването на обявата в ежедневен вестник - 16,00 часа.
 

VІ. .Характеристиките на конкурсната длъжност се представят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресурси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.

           

VІІ. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед на Работодателя- Изп. директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана .

            Комисията в срок от 3/три/ дни след изтичане на крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените документи по реда, в който са постъпили.

            Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

            На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказ. В 7/седем/ дневен срок от съобщението  те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3/три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

            На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Обявата е публикувана в брой 168/05.09.2019 г. на в. "Конкурент

« Назад