Обява

На основание чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки, чл.37 от Закона за счетоводството и чл 19 от Наредба № 5 от 17 юни 2019г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове,   МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ще проведе процедура за избор на регистриран финансов одитор, който да извърши независим  финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет /ГФО/  и на  консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана за 2020 г., при следните условия:

1. Обект на поръчката - услуга. Относно реда за възлагане и сключване на договор е приложима нормата на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Избор на регистриран одитор ще се проведе чрез покана до определени лица. Прогнозната стойност на поръчката е 5100.00 /пет хиляди и сто/ лева  без ДДС. Оферти с ценово предложение по-голямо от 5100.00 /пет хиляди и сто/ лева  без ДДС, няма да се разглежда от комисията.

2. Предмет на поръчката: Избор на регистриран независим финансов одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния ГФО и на  консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана за 2020г

3. Кратко описание: Проверката и заверката на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД за 2020г. да е в съответствие с Търговския закон, националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти. Изготвяне на доклад с констатации, рискове и проблемни области и насоки за решаване, както и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на лечебното заведение

4. Изисквания към изпълнителя:

4.1. Да притежава диплома за дипломиран експерт- счетоводител;

4. 2. Да претежава удостоверение от ИДЕС в България за вписване в регистъра по чл.20 от Закона за независимия финансов одит;

4.3. Да притежава опит за последните 3/три/години, до датата на представяне на офертата, свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

5. Кандидатите трябва да представят в офертите си  и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:

* Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3/три/ години в областта на здравеопазването;

* Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;

* Кратка биографична справка;

* Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението /не по-малко от 90 дни/;

* Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

6. Офертите се представят в запечатена непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименование на кандидата;  адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес; наименование на поръчката „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния  годишен финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД . Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик и заедно с останалите документи в общата опаковка.

7. Офертите се приемат в деловодството на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана в срок до 16.00 ч. на 25 март 2020 г.

8. Оценката на офертите и класиране на участниците ще бъде извършено от комисия, определена от Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, след изтичане на срока за подаване на оферти, по критери за възлагане „ Най-ниска цена“.

За повече информация – Пламенка Георгиева –Главен счетоводител на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, , тел. 096 305448; 0884859981

 

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4

тел:  096/305150,    fax  096/307554,  тел. централа  096/306881

« Назад