МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 100 от 27.01.2021г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за отдаване под наем на недвижим имот – функционални и консултативни кабинети в административния корпус на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

Търгът ще се проведе на 16.02.2021 год. от 11:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, при следните  условия:

  1. Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър - 6.50 /шест лева и петдесет стотинки/;

2.1. Кабинет № 1 – 72.67 лева, без включено ДДС;                                               

2.2. Кабинет № 2 – 99.97 лева,без включено ДДС;

2.Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:9.00 /девет/лв.

   3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   4.  Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   5.  Срок и цена за закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 15.02.2021год. - 15.00 часа; Цената е в размер на 10.00 лева и е платима в брой на касата на лечебното заведение или по банков път в ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; Сметка:  BG71IABG74741001032600; BIC : IABGBGSF 

    6.  Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите; Депозита се внася се на касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана или на посочената в т.6 банкова сметка.

 Краен срок за внасяне на депозита –15.02.2021г. год. до 15:00 ч.

   7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга–15.02.2021г. до 16.00ч;

   8. Оглед на обекта – всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на заявленията и след представяне на документ за закупена тръжна документация;

   9. При обявяване на търга за непроведен, както и за някой от кабинетите, повторен търг ще се проведе на  26.02.2021г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана с краен срок за приемане на заявленията за участие, закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит – 25.02.2021 г.-  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад