На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и зап. №180/23.03.2021г. на изп.директор на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните  длъжности:  

 - Лекар, специализант по акушерство и гинекология-1;

 - Лекар, специализант по кардиология-1;

 - Лекар, специализант по нервни болести-1;

 - Лекар, специализант по педиатрия-1.

 - Лекар, специализант по хирургия-1;

2. Изисквания за длъжността: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“.

3. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване

                 - Необходими документи за  участие в конкурса:

                 - Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

 -  автобиография по европейски образец;

 -  копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“;

 -  документи за стаж,трудов и /или осигурителен съобразно Кодекса на труда;

              -   свидетелство за съдимост;

              -   удостоверение за членство в БЛС;

  Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

  5.  Място и  срок за подаване на документи:

  - Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 1/един/месец от публикуването на обявата в ежедневен вестник ;

               -  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана  ул. „Сирма войвода ” № 4,  ,  всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа, в срок до 30 календарни дни от публикуването на обявата.

                -  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в Направлене „ Човешки ресурси“.

                -  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

              Лице за контакт – Светла Миланова, Ръководител  „Човешки ресурси“ – тел. 0884 876 163;

  Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

  Изпълнителен директор на

 „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

 Обявата е публикувано във вестник „Конкурент“, брой 24 (5730) 26.03.2021г.

« Назад