Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 юни в административната сграда на лечебното заведение.

Според предварителния дневен ред се очаква Общото събрание да приеме доклад от ръководството на болницата за дейността на дружеството през тежката пандемична 2020 година, да одобри годишния финансов отчет,  заверен от регистриран одитор, и приеме решение за разпределение на печалбата, като освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите.

 

« Назад