На основаниечл.90и  чл.91 отКодекса на труда, въввръзка с чл.68, ал.6 и 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. №588/23.09.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

І.І. Началник отделение:

 1.  Началник отделение  мултипрофилно спешно отделение;

 2.  Началник отделение по акушерство и гинекология;

 3.  Началник отделение по ортопедия и травматология;

 4.  Началник отделение по педиатрия;

 5.  Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение;

 6.  Началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина;

І.ІІ. Старши медицински сестри/акшерки:

1. Старши рентгенов лаборант ООД

2. Старша медицинска сестра отделение по психиаатрия

            3. Старша медицинска сестра отделение по ортопедия и травматология;

4. Старша медицинска сестра мултипрофилно спешно отделение;

5. Старша медицинска сестра   отделение по хирургия;

6. Старша медицинска сестра отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина;

7. Старши медицински лаборант ЛТХ;

8. Старши медицински лаборант клинична лаборатория;

9. Старша медицинска сестра отделение по вътрешни болести.

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:


ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и  събеседване по  разработена тема:

ІІ.1. Конкурс за началник отделение/лаборатория на тема:

Стратегия за развитие на отделението  за срок от 3/три/ год.. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки ресурс”.

Цялата информация за медицински и икономически показатели може да бъде получена след официалното  писмено поискване  чрез Деловодството на лечебното заведение, след представяне на декларация ,че няма да разпространяват исканата и получена информация във връзка с конкурса от МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 12 страници

ІІ.2.Конкурс за старши медицински сестри/лаборанти /: „Управление и организация на здравнитегрижи в  отделението/лабораторията/. Организация на работа при ковид пандемията.”

Писмената разработка следва да бъде с обем до 12 страници.

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

ІІІ.1. За началник отделение:

1. Да има завършено висше медицинско  образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „МЕДИЦИНА” с професионална квалификация „МАГИСТЪР-ЛЕКАР”;

2. Придобита специалност по профила на отделението.

3 .Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БЛС.

ІІІ.2. За старша медцинска сестра/акушерка,лаборант/:

1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;

2 .Трудов и/или  осигурителен стаж  -5 г.;

3.Практически познания и професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж в болнично лечебно заведение;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БАПЗГ.

 

­­­ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса придруженоотследнитедокументи:

а)автобиографияпоевропейскиобразец;

б)копиеотдокументизазавършенообразование, специалност, квалификация, правоспособност, научнозваниеилинаучнастепен, квалификационнистепени- който притежава;

в)документизастаж, трудов и / или осигурителен съобразноКодекса на труда;

г)документзамедицинскипрегледприпреустановенатрудовадейностпотрудовоправоотношениезасрокнад 3 месеца;

д) трудова характеристика от последен работодател за кандидатите неработещи в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана;

е)свидетелствозасъдимост;

ж)удостоверение за членство в:

* БЛС- за началник отделение.

*БАПЗГ за старши медицински сестри/ лаборанти/.

з) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.

и)  Копие от документ за компютърна грамотност.

 1.2  За работещите в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр. Монтана към момента  на подаване  на документи  за участие в конкурса  към заявлението представят само актуално свидетелство за съдимост.

 2. Писмената разработка на темата вотделензапечатанплик;

 3.Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

V. Място и  срок за подаване на документи:

1.Документитесеподават в запечатанобщпликнадписан: имена на кандидата, адресзакореспонденция, получател и „Заучастие в конкурсзазаемане на длъжност....................” койтосъдържа: плик №1 с надпис „Документи” и със съдържание:заявлениетозаучастие в конкурса и необходимитедокументисъгласнообявата;плик №2 с надпис „писменаразработка”, съдържащписменнатаразработкапообявата.

2.Всякастраница на представенитедокументи, трябвада езаверенаоткандидата.

3.Документитесеподават  в деловодството на болницата, в срокот 27.09.2021г.до27.10.2021г. включителновсеки работен ден от 7.30ч до 16,00 часа.
VІ. .Характеристиките на конкурсната длъжност се предоставят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресурси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.  

VІІ. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед на Работодателя- Изп. директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана .

            Комисията в срок от 3/три/ дни след изтичане на крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените документи по реда, в който са постъпили.

            Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

            На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказ. В 7/седем/ дневен срок от съобщението  те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3/три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

            На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Лице за контакт- Светла Миланова, Ръководител „Човешки ресурси“- тел.096/306880300.

 

  Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

  Изпълнителен директор на

 „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

« Назад