На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и зап. №589/23.09.2021г. на Изп.директор на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следнита  длъжност:   Лекар, специализант по образна диагностика-1;

2.Изисквания за длъжността: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“.

3. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване

4.Необходими документи за  участие в конкурса:

  - Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

 - автобиография по европейски образец;

 -  копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“;

 -    документи за стаж,трудов и /или осигурителен съобразно Кодекса на труда;

 -   свидетелство за съдимост;

-   удостоверение за членство в БЛС;

  Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

  5.  Място и  срок за подаване на документи:

- Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок от 01.10.2021г. до 01.11.2021г. вкл.;

 -  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана  ул. „Сирма войвода ” № 4, всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа.

-  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в Направлене „ Човешки ресурси“.

 -  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

     Лице за контакт – Светла Миланова, Ръководител  „Човешки ресурси“ – тел. 096/306880300;

 

  Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

  Изпълнителен директор на

 „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

« Назад