Публикувана във вестник Конкурент на 22.10.2021г., брой 73, год.XXVI

   На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал. 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. № З-678/20.10.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

 

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

 1.  Началник отделение по неонатология;

 2.  Началник отделение по вътрешни болести;

 3.  Началник отделение по кардиология;

 4.  Началник отделение съдебна медицина;

 5.  Началник отделение по обща и клинична патология;

 6.  Началник отделение по психиатрия;

 7.  Началник отделение по пневмология и фтизиатрия;

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:


ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и  събеседване по  разработена тема:

„Стратегия за развитие на отделението  за срок от 3/три/ год.. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки ресурс”.

Цялата информация за медицински и икономически показатели може да бъде получена след официалното  писмено поискване  чрез Деловодството на лечебното заведение, след представяне на декларация ,че няма да разпространяват исканата и получена информация във връзка с конкурса от МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 12 страници

 

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

1. Да има завършено висше медицинско  образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „МЕДИЦИНА” с професионална квалификация „МАГИСТЪР-ЛЕКАР”;

2. Придобита специалност по профила на отделението.

3 .Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на БЛС.

 

­­­ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1. 1.Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;

б) копие от документи за завършено образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени- който притежава;

в) документи за стаж, трудов и / или осигурителен  съобразно Кодекса на труда;

г) документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

д) трудова характеристика от последен работодател за кандидатите неработещи в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана;

е) свидетелство за съдимост;

ж) удостоверение за членство в  БЛС.

з) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.

и)  Копие от документ за компютърна грамотност.

1.2  За работещите в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр. Монтана към момента  на подаване  на документи  за участие в конкурса  към заявлението представят само актуално свидетелство за съдимост.

 2. Писмената  разработка на темата  в отделен запечатан плик;

 3.Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

 

V. Място и  срок за подаване на документи:

            1. Документите се подават в запечатан общ  плик надписан: имена на кандидата, адрес за кореспонденция, получател и „За участие в конкурс за заемане на длъжност....................” който съдържа: плик №1 с надпис „Документи” и със  съдържание: заявлението за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявата; плик №2 с надпис „писмена разработка”, съдържащ писменната разработка по обявата.

2.Всяка страница на представените документи, трябва да е заверена от кандидата.

3.Документите се подават  в деловодството на болницата, в срок от 25 октомври 2021г. до 25 ноември 2021г. включително  всеки работен ден от 7.30ч до 16,00 часа.
 

. .Характеристиките на конкурсната длъжност се предоставят предварително на кандидатите в направление „Човешки ресурси” при МБАЛ-АД гр.Монтана.

VІІ. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед на Работодателя- Изп. директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев”- АД гр.Монтана .

            Комисията в срок от 3/три/ дни след изтичане на крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените документи по реда, в който са постъпили.

            Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

            На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказ. В 7/седем/ дневен срок от съобщението  те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3/три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

            На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

 

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“ -АД гр.Монтана

« Назад