МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от Правилника, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 119/27.10.2021 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № Р- 14 от 02.11.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана

  О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от помещенията от болничната кухня  на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана,

при следните условия:

  1. Описание на обека: Част от помещенията на болничната кухня / 170кв.м., находяща се

на първия етаж в блок №1 на болничната сграда, с адрес: гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4;

  1. Начална цена за месечен наем :  1105.00  /хиляда сто и пет/ лева без начислено ДДС.
    В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
  2. Стъпка за наддаване : 50 /петдесет /лева;
  3. Вид на търга – с явно наддаване;
  4. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец
  5. Търга ще се проведе на 18 ноември 2021г.- 10:00 часа, в административната сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
  6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

         8.  Депозит за участие: 300.00 /триста/ лева. Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД - Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.

           9.   Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

         10.   Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

         11.  Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

         12.   При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 25 ноември 2021г. от 10:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.2.-1.11.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

 

« Назад