МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от същия Правилник, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 130/28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № Р- 1 от 07.03.2022 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № Р- 1 от 07.03.2022 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана,

 О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на площи-общо 6 кв.м. в корпусите на лечебното заведение - собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, за поставяне на автомати за топли и студени напитки,

при следните условия:

  1. Описание на обека: Площи – общо 6 кв.м. в коридорите и фоаетата в сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за  инсталиране на автомати за топли и студени напитки, с адрес: гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4;
  2. Начална цена за месечен наем :  480.00  /четиристотин и осемдесет/ лева с включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
  3. Стъпка за наддаване : 10 /десет /лева;
  4. Вид на търга – с явно наддаване;
  5. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец
  6. Търга ще се проведе на 22 март 2022г.- 10:00 часа, в административната сграда

на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала;

  1. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

          8.  Депозит за участие: 200.00 /двеста/ лева. Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД - Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.

          9.   Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

        10. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

        11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

        12.   При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 29 март 2022 г. от 10:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.2-1.11.

.   ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад