МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от същия Правилник, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 130 / 28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, и определената начална цена от независим оценител

О Б Я В Я В А

ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ  НА  ДЕВЕТ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ – КОМПЛЕКСНО, С ОБЩА ПЛОЩ 98 КВ.М., НАХОДЯЩИ СЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ КОРПУС НА МБАЛ „Д-Р СТ.ИЛИЕВ“ АД – МОНТАНА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОФИС/КАБИНЕТИ ЗА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Начална цена за месечен наем – 490.00 /четиристотин и деветдесет/лева, без включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
 2. Стъпка за наддаване, при еднакви най-високи предложения– 40 /четиредесет  /лева ;
 3. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 5. Търга ще се проведе на 20 май 2022г.- 13:00 часа, в административната  сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .
 7. Депозит за участие: 200.00 /двеста/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF; Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 31 май 2022 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.1.- 1.4. и т.1.6 - 1.10.

      ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад