На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 145 от 10.05.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

   1.1. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 год. от 14:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4 

   1.2. Начална цена за месечен наем при цена на кв. метър - 6.50 /шест лева и петдесет стотинки/ без включено ДДС -  98.00 лева, без включено ДДС;                                               

   1.3.Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 7.00 /седем/лева.

   1.4.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   1.5.  Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   1.6.  Търга ще се проведе на 26 май 2022г.- 14:00 часа, в административната сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала;

   1.7. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

 Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

   1.8. Депозит за участие: 45.00 /четиридесет и пет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;            Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.

   1.9. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

   1.10. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

   1.11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

   1.12. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 06 юни 2022 г. от 14:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.1.- 1.5. и т.1.6 - 1.11.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад