О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 130 от 28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПЛОЩ ОТ ДВА КВ. МЕТРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В ЦЕНТРАЛНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД –МОНТАНА, ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на на 24.06.2022 год. от 11:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул. «Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем при цена на кв. метър 40.00 /четиридесет / лева с включено ДДС -  80.00 лева, с включено ДДС;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 5.00 /пет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация в размер на 20.00 лева .
 7. Депозит за участие: 35.00 /тридесет и пет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF; Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 16:00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 08.07.2022 г. от 11:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад