МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от същия Правилник, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 149 / 24.08.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № Р-11 от 25.08.2022г. на изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

   О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки” – собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана, при следните условия:

 1. Търга ще се проведе в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4 на 12 септември 2022 г. – 13:00 часа, в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала.
 2. Начална цена за месечен наем: 1600.00 /хиляда и шестстотин / лева, без включено ДДС.

В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.

 1. Стъпка за наддаване: 40 /четиридесет /лева
 2. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 3. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 4. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15:00 часа, до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева.

 1.  Депозит за участие: 200.00 /двеста/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC: IABGBGSF; Сметка: BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 2. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 3. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 4.  Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 5.  При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.2. – т.10.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад