„Трудовото законодателство гарантира защитата на правото на работника за здравословна и безопасна трудова среда, а работодателят има и моралното задължение да я осигури."
Валери Жискар д'Естен

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - гр. Монтана започна реализацията на проект с наименование „Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана". Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна помощ „Безопасен труд" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност 12 месеца, от юни 2013 г. до юни 2014 г. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 186 593,75 лв., като 40 535,67 лв. от тези разходи се възстановяват от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ще се използват за закупуване на дълготрайни материални активи за подобряване условията на труд в болницата, а основната част от средствата се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ). Бенефициентът ще вложи и 46 648,44 лв. собствени средства за реализирането на проекта.

Общата цел на проекта е подобряване на условията на труд и здравния статус на работната сила чрез въвеждане на превантивни мерки за намаляване рисковете за здравето и безопасността на заетите лица. Ще бъдат осъществени и следните специфични цели:

  • Привеждане на организацията на трудовата дейност и условията на труд в лечебното заведение в съответствие с европейските норми и изисквания
  • Създаване на нормални условия за опазване здравето на работещите и по-безопасна и високопроизводителна работа
  • Създаване на трайни предпоставки за насърчаване на инвестициите в човешкия капитал в голямо предприятие

С изпълнението на проекта ръководството на болницата цели подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в лечебното заведение, създаване на добри материални и други условия за протичане на трудовия процес, за закрила на труда на работниците и служителите, за опазване на техния живот и здраве и за ефективно осъществяване на лечебната дейност. Средствата, предвидени в проекта, предоставят възможност да бъдат подобрени условията на труд в пералните помещения на болничното заведение чрез модернизация на вентилационната система като бъде заменена остарялата, неефективна и с висок разход на ел. енергия вентилация с монтиране на нова, съвременна и с висок енергиен клас смукателно-нагнетателна вентилационна система. Модерната вентилационна система, освен че ще осигурява едновременното подаване на свеж и отвеждане на замърсения въздух, предварително затопля или охлажда вкарвания въздух, в зависимост от сезона, а при необходимост е възможно да осигури и обработване на изхвърляния въздух.

В резултат на една от основните дейности по проекта се предвижда да бъде извършен цялостен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата  дейност  в лечебното заведение, в който да бъдат  идентифицирани опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на риска. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания и създаване на здравословни работни места в болницата. За тази цел също със средства от проекта ще се извърши подмяна и закупуване на ново и с по-добри защитни свойства специализирано медицинско облекло и лични предпазни средства, свързани с подобряване безопасните условия на труд и с оглед минимизиране особено на отклоняващи се от предписанията въздействия на работното оборудване, епидемични ситуации и вътреболнични инфекции и други подобни извъннормени въздействия. По изпълнявания европейски проект болницата ще въведе система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена така, че да даде възможност на лечебното заведение да контролира и подобрява здравословността и безопасността на условията на труд. За тази цел ще извърши сертификация на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, посредством въвеждане на стандарт BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System), който e най-разпространеният международен стандарт за управление на безопасните условия на труд. С реализацията на проекта ще бъде формирана устойчива политика по здраве и безопасност при работа във водещото лечебно заведение в област Монтана.

« Назад