О Б Я В А

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

О Б Я В Я В А

ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  Търгът ще се проведе на 29 ЯНУАРИ 2015 Г. ОТ 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, при следните условия:

  1. Начална цена:

1.1.Лек автомобил марка «Опел Астра» с ДК № М 2115 АК – 790.00 лева;

1.2.Специален автомобил марка «Фолксваген Транспортер» с ДК № М 8744 АР – 1590.00 лева;

1.3. Товарен автомобил марка «УАЗ – 3962» тип –линейка с ДК № М 3423 АХ – 1020.00 лева.

            2.  Стъпка за наддаване :

2.1.Лек автомобил марка «Опел Астра» с ДК № М 2115 АК – 40.00 лева;

2.2.Специален автомобил марка «Фолксваген Транспортер» с ДК № М 8744 АР – 80.00 лева;

2.3. Товарен автомобил марка «УАЗ – 3962» тип –линейка с ДК № М 3423 АХ – 50.00 лева.

            3. Начин на плащане – в брой или по банков път.

            4. Срок на закупуване на тръжна документация – 28.01.2015г.  - 15:00 часа .

 Цената на тръжната документация в размер на 20.00 лева е платима в брой на касата на лечебното заведение.

            5. Депозит за участие:100.00 лева за всеки автомобил.

Депозита се внася :

-по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: 

ТБ: ОББ клон Монтана,

Сметка:  BG11UBBS82211010448611,

BIC на ОББ:BBSBGSF,

  • или внесен на касата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.

Краен срок за внасяне на депозита – 28.01.2015г.   15:00 часа.

            6.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга -28.01.2015г. до 15:30 ч.

            7. Оглед на обектите – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

            8.Всеки участник в търга има право да участва както за едно така и за повече МПС, като представи  заявление за всяко от тях.

9. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на  17.02.2015г.  от 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад