ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

 

Търгът ще се проведе на 06.02.2015 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

   1.  Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър : 6.30 /шест 0.30/ лева;

1.1. Кабинет № 1 – 70.34 лева;                 1.2. Кабинет № 2 - 96.89 лева; 

1.3. Кабинет № 3 – 131.61 лева;               1.4. Кабинет № 4 – 92.17 лева;

1.5. Кабинет № 5 – 94.94 лева;                 1.6.Кабинет №  6 - 94.94 лева;

1.7. Кабинет № 7 – 93.81 лева;                 1.8. Кабинет № 8 – 96.58 лева;

1.9. Кабинет № 9 – 96.90 лева;                 1.10.Кабинет №10 – 97.08 лева;

1.11.Кабинет №11 – 92.36 лева.

         2.  Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:  9.00 /девет/ лева с изключение на кабинет №1- 7 /седем/ лева и кабинет № 3 - 13.00/тринадесет/ лева;

         3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

4. Начин на плащане – ежемесечно до десето число на текущия месец;

          5. Срок на закупуване на тръжна документация :

05.02.2015 год. до 15.00 часа;

           Цената на тръжната документация в размер на 15.00 лева е платима в брой в касата на лечебното заведение.

         6. Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите;

                   Депозита се внася се в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана.

                   Краен срок за внасяне на депозита –05.02.2015 год. до 15:00 ч.

7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга :

05.02.2015 г. до 16.00ч;

         8. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията;

         9. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 26.02.2015г. в 13:00 часа  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

 

« Назад