МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД – МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

 

Търгът ще се проведе на 26.02.2015 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

1.  Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър: 6.30 /шест 0.30/ лева

1.1. Кабинет № 3 – 131.61 лева;

1.2. Кабинет № 4 – 92.17 лева;

1.3. Кабинет № 5 – 94.94 лева;

1.4.Кабинет №  6 - 94.94 лева;

1.5. Кабинет № 7 – 93.81 лева;

1.6. Кабинет № 8 – 96.58 лева;

1.7. Кабинет № 9 – 96.90 лева;

1.8.Кабинет №10 – 97.08 лева;

1.9.Кабинет №11 – 92.36 лева.

2.  Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:  9.00 /девет/ лева с изключение на кабинет № 3 - 13.00/тринадесет/ лева;

3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

4. Начин на плащане – ежемесечно до десето число на текущия месец;

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  25.02.2015 год. до 15.00 часа;

Цената на тръжната документация в размер на 15.00 лева е платима в брой в касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите;

                   Депозита се внася се в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана.

                   Краен срок за внасяне на депозита –25.02.2015 год. до 15:00 ч.

7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 25.02.2015 г. до 16.00ч;

8. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад