МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ

“ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ  “ – АД   ГР. МОНТАНА

на основание чл. 90 от Кодекса на труда и Заповед №155/23.04.2015г. на Изпълнителния директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

 1. старша медицинска сестра Отделение анестезиология и интензивно лечение;
 2. старша медицинска сестра Отделение по кардиология;
 3. старша медицинска сестра Отделение по психиатрия;
 4. старша медицинска сестра Отделение по урология;
 5. старша медицинска сестра Отделение по ортопедия и травматология;
 6. старша медицинска сестра Отделение по спешно медицина;
 7. старша акушерка Отделение по акушерство и гинекология;
 8. старши медицински лаборант Клинична лаборатория;
 9. старши медицински лаборант Микробиологична лаборатория;
 10. старши медицински лаборант Лаборатория по трансфузионна хематология;
 11. старши медицински лаборант Отделение по съдебна медицина;
 12. старши рентгенов лаборант Отделение по образна диагностика


ІІ. Начин на провеждане на конкурсите – по документи и  събеседване по  разработена тема:

„Управление на здравните грижи-основни насоки за подобряване на качеството в медицинската дейност и грижи за пациентите”.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжност :

1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;

2 .Трудов стаж  като медицински специалист:

2.1.Минимум 3/три/години.

2.2. За длъжностите:

2.2.1. старша медицинска сестра Отделение анестезиология и интензивно лечение минимум 7/седем/ години работа в ОАИЛ;

2.2.2. старша медицинска сестра Отделение по ортопедия и травматология минимум 5/пет/ години работа в операционна зала.

3. Курсове и сертификати за допълнителна професионална квалификация;

4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/

5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;

6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;

7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

8. Да е член на СГЗ.

 

­­­ІV. Необходими документи за  участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;

б) копие от документи за завършено висше медицинско образование квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;

в) копия от документи за  курсове и сертификати за повишаване на квалификацията;

г) препис извлечение от трудовата книжка;

д) свидетелство за съдимост;

е) медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;

ж) удостоверение за членство в СГЗ;

з)  Копие от документ за компютърна грамотност.

2.Проект на тема: „Управление на здравните грижи-основни насоки за подобряване на качеството в медицинската дейност и грижи за пациентите” в три екземпляра запечатен в отделен плик.

 3.Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

V. Място и  срок за подаване на документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на кандидата и длъжността за която кандидатства. В плика се поставят писмена разработка запечатана в плик  №1 и заявлението придружено от другите документи за участие  запечатени в плик №2. Подават се  лично в  деловодството на МБАЛ – АД гр.Монтана в срок до   30 /тридесет/ календарни дни от публикуване на обявата.

            Документите се приемат и завеждат в  отделен регистър, в  който да се вписва  входящ номер, дата и час на подаване.

« Назад