Обявата е публикувана във вестник „Конкуретнт“, бр. 37/14.09.2023г.

На основание чл. 17, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-5/02.08.2023 г. – МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр. Монтана обявява свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата по следните специалности:

 1. Акушерство и гинекология – 1 място;
 2. Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
 3. Гастроентерология – 1 място;
 4. Инфекциозни болести – 1 място;
 5.  Клинична лаборатория- 1 място;
 6.  Клинична микробиология – 1 място;
 7.  Нервни болести – 1 място;
 8.  Нефрология – 1 място;
 9.  Неонатология- 1 място;
 10. Ортопедия и травматология- 1 място
 11.  Очни болести- 1 място;
 12.  Пневмология и фтизиатрия- 1 мяст;
 13. Ушно-носни гърлени болести – 1място;
 14. Физиотерапия и рехабилитационна медицина – 1 място;
 15.  Хирургия – 1 място.

На основание чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед №409/11.09.2023г. на Изп. Директор на МБАЛ“Д-р Ст.Илиев“-АД гр.Монтана обявява свободни длъжности за специализанти, които не са финансирани от държавата по следните специалности:

– Вътрешни болести – 2 места;
– Ортопедия и травматология - 2 мeста;
– Ендокринология и болести на обмяната- 1 място;
– Кардиология – 1 място;
– Гастроентерология – 1 място. 

 Характер на работата: ......

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

на основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 11 от 19.07.2023 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана и определената начална цена от независим оценител

О Б Я В Я В А

ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ  НА  НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПЛОЩ ОТ 3 КВ. М. НА ОТКРИТО В ДВОРА НА МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” – АД   ГР. МОНТАНА

Търгът ще се проведена 28.08.2023г. от 13:00 ч. в заседателната зала на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, при следните условия:

 1. Предназначение - за поставяне на преместваем обект за търговия с вестници, списания, книги, канцеларски материали и други
 2. Начална цена за месечен наем  - 30.00 / тридесет/ лева без вкл. ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева. 
 4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 5. Срок на закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 07:30 ч до 15:00 ч. до деня , предхождащ търга включително. Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лева, е платима в брой в касата на лечебното заведение, от където се и получава.
 6. Депозит за участие – 15.00 /петнадесет/ лева.
  Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: 
  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
  Сметка:  BG71IABG74741001032600 
  BIC : IABGBGSF , или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.
  Краен срок за внасяне на депозита – до деня , предхождащ търга включително.
 7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – всеки работен ден от 07:30ч до 15:30 ч. на деня , предхождащ търга включително.
 8. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 9. Регистрацията и организацията на работата в дрогерията е отговорност и задължение на наемателя.
 10.  При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 11.09.2023 г. от 13:00 часа, в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, с краен срок за приемане на заявленията за участие, закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит – до деня, предхождащ търга включително и присъщите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Скулптурна композиция, дарена от почетния гражданин на Монтана д-р Тони Тодоров - управител на МБАЛ-Монтана, вече е поставена на определеното й място и може да бъде видяна от гражданите.

Композицията, изработена от скулптура Димитър Гоцак по идея на носителя на най-високото отличие на община Монтана почетен знак за 2021 г. д-р Тодоров, носи името „Мъдрост“. Представлява постамент, на който бухал е кацнал върху стилизиран древен папирус. Символизира вечния човешки стремеж към познание, наука, култура, развитие. Затова и мястото за поставянето но композицията не е избрано случайно – намира се в тревните площи в пространството между театъра и сградата на двете гимназии, носители на мъдростта  и културата, и знанието.

„Идеята е хората, минавайки покрай композицията, да се замислят върху настоящето и да опитат да погледнат в бъдещето, да събудят стремеж към познанието и добротата в себе си“, каза дарителят на скулптурата „Мъдрост“  д-р Тодор Тодоров.

13 юни 2023 г.

МБАЛ-Монтана е в добро финансово здраве, без просрочени задължения и на печалба от дейността си за миналата година. Това накратко отчете в доклада си Съветът на директорите за дейността на болницата през 2022 г. пред акционерите на проведеното редовно общо събрание на дружеството, съобщи изпълнителният директор д-р Тони Тодоров.

Със свои решения общото събрание прие консолидирания доклад за дейността и одобри годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, в който е записана счетоводна печалба на дружеството в размер на 17 хиляди лева.

На общо близо 800 хиляди лева възлизат направените през миналата година капиталови разходи за направените ремонти и обновяване на апаратурата в най-голямата болница на Северозапада. Сред по-големите придобивки, финансирани от....

12 май 2023 г.

В чест на юбилейната 20-та годишнина от създаването на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/  и Международния  ден на медицинските сестри – 12 май – изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, д-р Тони Тодоров връчи шест награди на професионалисти по здравни грижи от дружеството. Отличените са Невена Василева – старша мед. сестра на отделението по ортопедия и травматология, Таня Иванова – мед. сестра в отделението по нервни болести, Димитринка Димитрова – мед. сестра в мултипрофилно спешно отделение, Елеонора Асенова – акушерка в отделението по неонатология, Анна Георгиева – старша лаборантка на клинична лаборатория и Миглена Иванова – старша мед. сестра на отделението по инфекциозни болести.

Юбилейната годишнина на БАПЗГ беше отбелязана в Монтана подобаващо с голямо събитие, което събра над 200 професионалисти по здравни грижи от цялата област Монтана, работещи в четирите болници, амбулатории, РЗИ, училища и детски заведения. Бяха връчени награди на отличените на регионално ниво професионалисти по здравни грижи. Две от наградените са от МБАЛ-Монтана, а именно Красимира Каменова – старша мед. сестра на отделението по пневмология и фтизиатрия, и Петя Начева Георгиева – старша акушерка на отделението по акушерство и гинекология. Наградите им бяха връчени за техния богат опит, висока отговорност и взискателност при изпълнение на работата, умения за работа в екип, милосърдие и огромна сърдечност. Те ежедневно се  доказват като непрекъснато повишават своята квалификация и професионално ниво, притежават качествата, знанията и уменията и се радват на висока удовлетвореност от пациентите си, се казва в аргументите за номинацията им. Специална награда за цялостна дейност получи д-р Даниела Белниколова – зам-директор по медицинската част на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана.

Медицинските специалисти на събитието получиха приветствия и специална благодарност за грижите, успехите и личните си човешки качества от кмета на община Монтана г-н Златко Живков и от името на БЛС в Монтана в лицето на д-р Людмил Джурджов.

О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 10 от 15.05.2023 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана и Решение № Р-4 от 15.05.2023г.,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ  № 4 В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на на 31 май 2023г. от 13: 00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.» Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем – 122.00 (сто двадесет и два) лева без включено ДДС , при цена на кв. метър – 8.33 лева/осем лева и тридесет и три стотинки/;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 10.00 /десет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение. Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .
 7. Депозит за участие: 50.00 /петдесет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;   Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09 юни 2023 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Уважаеми колеги,

Уважаеми медицински сестри,

Професионалисти по здравни грижи.

 За мен е чест да Ви поздравя по повод Световния ден на професионалистите по здравни грижи - 12 май!

Приемете моите поздрави за вашия професионален празник.

Приемете признателността ми за отговорното отношение, постоянството и благородството, които проявявате всекидневно.

Благодаря Ви за достойната работа!

Бъдете здрави и много успешни!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

27.04.2023 г.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана, е втората болница в страната, която се включва в инициатива на президента Румен Радев и министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев за организиране на безплатни медицински прегледи от лекарски специалисти в отдалечени региони на страната.Целта е хората от отдалечените села, които не могат  да пътуват  да получат високоспециализирана консултация и медицинска помощ.

Акцията стартира днес в трите най-отдалечениточки в община Монтана – селата Славотин, Долна Рикса и Клисурица. С подкрепата на местната власт рано сутринта с автомобил на МБАЛ тръгна екип от медици – д-р Стефан Чакъров - хирург, д-р Каменова – пулмолог, д-р Давидова-кардиолог, начело лично с ....

13 април 2023 г.

Министърът на здравеопазването в служебното правителство д-р Асен Меджидиев направи посещение на областната болница в Монтана.

Изпълнителният директор на най-голямото лечебно заведение в Северозападна България д-р Тони Тодоров беше домакин на събитието и заедно с министър Меджидиев и кмета Златко Живков официално прерязаха лентата и дадоха старт на работата на модерен рентген в отделението по пулмология и фтизиатрия. Тържествено освещаване на новата придобивка направи отец Николай. На Велики Четвъртък и в навечерието на най-големия за християните празник Възкресение Господне /Великден/ той пожела на всички лекари, медицински специалисти и гости здраве и благоденствие! В словото си отецът подчерта, че със своята работа и отдаденост медиците са като светците, които почита църквата ни.

За закупуването на този последен клас дигитален графичен рентгенов апарат Министерството на здравеопазването е отпуснало на.....

Честит празник на целия екип на

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев „ АД - Монтана

Скъпи колеги,

Днес е празничен ден за всеки здравен работник, на представителитте на най-хуманния труд, на хората с призвание да пазят най-ценното – здравето!

Обръщам се към вас с пожелание все така всеотдайно да се борим за всеки човешки живот и все ние да излизаме победители.  Да живеем във всеки момент със съзнанието, че хората в бели престилки носим отговорност за другите, защото нашата професия е не само работа, но и призвание!

Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, професионална удовлетвореност и повече поводи за радост и усмивки!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34