Заповед  № РД-17-98/04.07.2017 г. на Министерство на здравеопазването  за  Акредитация на лечебното заведение, за обучение на студенти и специализанти.

Прочети цялата заповед!

19 юни 2017 г.

За втори път тази година МБАЛ-Монтана обявява седмица за профилактика на туберкулозата, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата.

В дните от  19 до 23 юни всеки може да се прегледа безплатно. Лекарите ще ви направят скрининг на риска чрез анкета за това как живеете и се храните, а при необходимост ще извършат преглед и изследвания с цел ранно откриване на  болестта.

Станалите вече традиционни седмици на отворени врати по четири пъти годишно имат за цел да се повиши общата информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност за достъп до здравни услуги на всеки, включително на здравно неосигурени лица, както и да се популяризира здравословния начин на.... 

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и зап. №.217/12.06.2017г. на Изп. директор на МБАЛ-АД гр.Монтана

І.Обявява конкурс за длъжността: „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • да е дееспособно лице;
  • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
  • минимална образователна система –магистър;
  • образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
  • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите
  • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

2.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ......

30 май  2017 г.

Днес се проведе редовно годишно отчетно събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана.

Няма промяна в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана. Събранието прие доклада и със свое решение освобождава от отговорност членовете на съвета за 2016 г.

„От доклада за дейността и финансовите параметри на областната болница за 2016 г. можем да обобщим, че лечебното заведение е в много стабилно финансово състояние. Дружеството завърши годината на счетоводна печалба, няма просрочени задължения. Няма и идентифицирани потенциални рискове, които могат да застрашат финансовата стабилност и през настоящата година”, каза изпълнителният....

Скъпи професионалисти по здравни грижи,

За мен е удоволствие да поднеса свойте поздравления по случай  12 май - Международен ден на сестринството.

Днес е денят,  във който всички ние изразяване уважението си и почитаме приносът на професионалистите по здравни грижи към обществеността.

Със своя денонощен, всеотдаен труд, професионално и хуманно отношение към страдащия човек, Вие имате съществен принос в лечебния и оздравителен процес.

Благодаря Ви за непрестанните усилия, които полагате при грижата за пациентите, неотлъчно до своите лекари,  предлагайки им незаменима помощ и подкрепа.

Пожелавам Ви безгранични постижения в професионалния и житейския ви път.  

Честит Празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

 

Уважаеми колеги,

Поздравявам ви със Световния ден на здравето и здравния работник – 07 април.

Скъпи лекари и здравни работници на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, искам да изкажа своята благодарност към всички вас за усилия които полагате и непрестанните  грижи за изграждането на едно по-здраво общество, защото здравето е най-великата  ценност на човека.

Избирайки за своя реализация сферата на здравеопазването, вие избирате непрестанната борба за опазване здравето на хората, което е в основата на тяхното благоденствие.

Нека професионализмът, всеотдайността и човеколюбието са неотменна част от Вашата работа в изпълнение на нелеките Ви отговорности.

Благодаря за вашата неуморимост и  енергия, които влагате за авторитета и просперитета на нашето лечебно заведение.  

Желая много нови успехи в тази благородна професия, бъдете силни и продължавайте да вдъхвате надежда в хората, за живот изпълнен със здраве и благополучие.

Нека винаги получавате  признателността, която заслужавате.
Бъдете вдъхновени и не спирайте да дерзаете.

Честит Празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33