Честит празник на всички анестезиолози!

Честит празник на екипа  на Отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД –гр. Монтана 

     Уважаеми колеги,

В деня на Вашия празник искам да Ви благодаря за неуморния труд и професионализъм, за грижите и високопрофесионалното отношение към лекуваните пациенти.

Бъдете силни и продължавайте да вдъхновявате надежда за живот, изпълнен със здраве и благополучие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор  

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

 

 

04.10.2022 g.

Три лаптопа получи от дарители отделението по неонатология в МБАЛ-Монтана. Новата техника ще улесни работата на екипа, който обгрижва най-малките граждани на региона.

Д-р Антоанета Блажева – началник на отделението по неонатология, изказа сърдечни благодарности на представителя на фирмата-дарител г-жа Антония Томинска.

„В нашата ежедневна работа електронизацията вече е влязла и това допълнително ни натоварва. Вече сме на етап, в който би могло да се обучи цял екип да се занимава само с това и да се облекчат лекарите и медицинските специалисти за вкарването на данни в електронната система. Тези лаптопи са ни в помощ да бъдем  мобилни, да сме до леглото на болния, докато въвеждаме и данни“, каза д-р Блажева.

Отделението по неонатология в болницата в Монтана е оборудвано със съвременна техника, но и в него работещите медици са на критичния минимум и с доста натоварени графици.

   Обявата за конкурса е публикувана в брой 63/27.09.2022 г. на в. Конкурент

На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и  7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. №  525/21.09.2022г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

І.1. Началник отделение:  

 1.  Началник отделение по неонатология;

 2.  Началник отделение по образна диагностика;

 3.  Началник отделение по инфекциозни болести;

 4.  Началник отделение ..........

Изпълнителният директор на болницата д-р Тодоров, кметът Златко Живков, председателят на Общинския съвет инж. Иво Иванов и съветници представиха пред медиите нововъведенията, направени със средства, одобрени и отпуснати от община  Монтана за тази година на МБАЛ-Монтана .

ОбС-Монтана след предложение и съгласуване с ръководството на лечебното заведение гласува да бъдат отпуснати на два транша общо 76 000 лева.

За 40 хиляди лева е поставена специална антибактериална  настилка във всичките четири зали на отделението по хирургия. Останалите средства в размер на 36 хиляди лева предстои да бъдат платени за нов анестезиологичен апарат за реанимацията на областната болница. В момента той се тества и ако бъде одобрен от ...

За втори път тази година от 19 до 23 септември ще се проведе Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата.

От 8 до 12 часа в отделението по пулмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана всеки може да направи безплатен профилактичен преглед без направление от личен лекар, особено ако има някакви проблеми с дишането, продължителна кашлица, температура, необяснима загуба на тегло, липса на апетит, втрисане. По време на прегледа ще бъде направена анкета и проба манту, като според обективното състояние и споделеното от пациента ще се прецени и насочи за евентуални допълнителни изследвания и лечение.

„Туберкулозата не си е отишла, просто по време на двугодишната пандемия от ковид-19 хората отлагаха прегледите при лекар. Има обезпокоителни данни, за последните два месеца сме установили 12 човека директно положителни, с каверни и с напреднала туберкулоза“, каза завеждащият отделението д-р Цветан Петров.

Министерството на здравеопазването е приело национален план за борба с туберкулозата за периода 2021 – 2025 г. , според който се  осигурява напълно безплатно лечение за пациентите. То финансира съвместно от МЗ и болниците. Предвиден е 3-месечен болничен престой и последващо домашно лечение за още 6 месеца. Понякога обаче за три месеца пациентът продължава да отделя бацили и да е опасен за околните и се налага удължаване на престоя в отделението. Рекордьор засега е пациент, който е прекарал 150 дни в стационара, в който към момента 9 от 15-те легла в отделението са заети.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от същия Правилник, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 149 / 24.08.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № Р-11 от 25.08.2022г. на изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

   О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки” – собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана, при следните условия:

 1. Търга ще се проведе в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4 на 12 септември 2022 г. – 13:00 часа, в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала.
 2. Начална цена за месечен наем: 1600.00 /хиляда и шестстотин / лева, без включено ДДС.

В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.

 1. Стъпка за наддаване: 40 /четиридесет /лева
 2. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 3. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 4. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15:00 часа, до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева.

 1.  Депозит за участие: 200.00 /двеста/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC: IABGBGSF; Сметка: BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 2. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 3. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 4.  Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 5.  При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.2. – т.10.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Д-р Цветан Петров преглежда пациенти и навръх 80-тия си юбилей. Той навърши достолепната възраст на 24 юни, в последния ден от Седмицата на отворени врати за борба с туберкулозата, която след двугодишно прекъсване заради ковид-19 отново се провежда в отделението по пулмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана.

Д-р Петров е на поста си и на 80 години като единствен специалист в  лечението на жълтата гостенка за област Монтана. В грижа за пациентите той е отдал повече от половин век от живота си. Първото му назначение като доктор е през далечната 1969 г. и така без прекъсване работи и до днес.

Юбилярът получи признание и подаръци от ръководството на болницата,  колеги и журналисти. Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров му връчи награда -  плакет за значим принос в опазването на общественото здраве и над половинвековния му всеотдаен труд в грижи за пациентите, след което спонтанно......

След двегодишно прекъсване заради пандемията от ковид-19 се възобновява провеждането на Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата. Тя ще се проведе от 20 до 24 юни, от 8 до 12 часа в отделението по пулмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана.
На безплатен профилактичен преглед без направление от личен лекар  може да дойде всеки, особено ако има някакви проблеми с дишането, продължителна кашлица, температура, необяснима загуба на тегло, липса на апетит, втрисане, каза....

Проведе се редовно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД. Беше приет докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и одобрен годишният финансов отчет на лечебното заведение за миналата година.

„Цялата 2021 г.   премина под влиянието на пандемията. Битката с ковид-19 наложи затруднения, изправи ни срещу доста предизвикателства, които с адекватни управленски решения бяха решавани своевременно“, обобщи ситуацията в доклада си изпълнителният директор д-р Тодор Тодоров.  Въпреки трудностите и ограниченията заради вируса болницата завършва годината на счетоводна печалба от 13 000 лева.

Освен разходите за издръжка и оперативна дейност на болницата са осигурени и допълнителни капиталови средства по няколко проекта. За основен ремонт на водопроводната система, баните и тоалетните в централния корпус на болницата одобрените средства са 280 хиляди лева, като ремонтът се извършва в момента. Отпуснати са средства и за нов асансьор, който в момента се монтира и ще е готов до дни.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33