УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!

Пожелавам много здраве на вас и семействата ви,

много сили и енергия да преодоляваме заедно

предизвикателствата и много щастливи споделени мигове

през 2022година.

Независимо от неспокойното време, в което живеем,

Коледния дух вече е завладял света.

Благодаря ви затова, че с работата си ми дадохте сила

заедно да се преборим с всички предизвикателства!

 

Нека достойно изпратим тази година и посрещнем с много настроение и оптимизъм настъпващата 2022г.

Нека бог закриля Вас и Вашите семейства!

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ -  АД

гр. Монтана

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от Правилника, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 119/27.10.2021 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № Р- 14 от 02.11.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана

  О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от помещенията от болничната кухня  на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана,

при следните условия:

  1. Описание на обека: Част от помещенията на болничната кухня / 170кв.м., находяща се

на първия етаж в блок №1 на болничната сграда, с адрес: гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4;

  1. Начална цена за месечен наем :  1105.00  /хиляда сто и пет/ лева без начислено ДДС.
    В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
  2. Стъпка за наддаване : 50 /петдесет /лева;
  3. Вид на търга – с явно наддаване;
  4. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец
  5. Търга ще се проведе на 18 ноември 2021г.- 10:00 часа, в административната сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
  6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

         8.  Депозит за участие: 300.00 /триста/ лева. Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД - Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.

           9.   Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

         10.   Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

         11.  Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

         12.   При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 25 ноември 2021г. от 10:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.2.-1.11.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Публикувана във вестник Конкурент на 22.10.2021г., брой 73, год.XXVI

   На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал. 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. № З-678/20.10.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

 

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

 1.  Началник отделение по неонатология;

 2.  Началник отделение по вътрешни болести;

 3.  Началник отделение по кардиология;

 4.  Началник отделение съдебна медицина;

 5.  Началник отделение по обща и клинична патология;

 6.  Началник отделение по психиатрия;

 7.  Началник отделение по пневмология и фтизиатрия;

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия: ......

 

19 октомври 2021 г.

За втора година в условията на епидемия с водосвет на открито пред параклиса „Св. Иван Рилски” в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, беше почетен небесният покровител на България и на българския лекар Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Отец Николай в съслужение отправи молитва към Бог да закриля и дава сили на ръководството на областната болница, на лекарите и медицинските сестри, на целия персонал и всички, които са на първа линия в борбата с вируса. Те се помолиха и за здравето на семействата и близките на медиците, на пациентите и техните семейства и на всички християни и посетители на град Монтана и региона, както и за всички случайни посетители, които преминавайки пред двора на лечебното заведение се присъединиха към колективната молитва пред малкия Божи дом, изграден изцяло с дарения.

“Лекарите днес са живи светци” - каза в божественото си слово отец Николай. А директорът на областната болница д-р Тодор Тодоров им пожела да си вдъхнат още сили и издръжливост в изпитанията на пандемията, да работят всеотдайно с професионализъм и геройство.

Беше осветена икона на Сети Пантелеймон - патрон на аптекарите - която принесе в дар за параклиса 81-годишната Иванка Величкова от Монтана. И както повелява традицията, поръсиха със светена вода изпълнителния директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров, представители на ръководството, лекари и медицински специалисти.

Вече четвърт век по инициатива на Българския лекарски съюз църковният празник на св. Иван Рилски – 19 октомври, се чества като Ден на българския лекар и покровител на медиците. Според преданието Свети Йоан Рилски е извършил много чудеса на изцеление и още в средните народът го е е наричал Свети Врач.

Скъпи колеги,

Приемете най-искрените ми и сърдечни поздравления по случай Деня на българския лекар-19октомври!

Пожелавам Ви да сте все така отдадени на Вашето велико дело- да спасявате животи. Да се грижите и помагате на хората. В този труден период върху вас тежи изключително голяма отговорност. Положихте много усилия, поехте много рискове. Поредното доказателство за това е кризата с COVID-19.

Благодаря на всички вас за денонощните ви усилия.

Вашият професионализъм, смелост са дълбоко ценени от всички!

Пожелавам на всички, лично щастие и сили, в името на каузата, която защитавате!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

Уважаеми колеги,

Поздравявам Ви с Международния ден на Анестезиолога-16 октомври!

Използвам Празника, като повод да изкажа на всички вас своето дълбоко уважение към всеотдайния труд и професионализъм.

 

Вашето високохуманно дело има решаващо значение за преодоляването на проблемите на борбата със страданието. Пожелавам ви все така да изпълнявате своята благородна мисия-да отдавате сили и енергия за здравето и живота на пациентите.

Благодаря на целия екип на ОАИЛ към

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана за техния професионализъм и неуморен денонощен труд.

Надявам се и в бъдеще да продължим успешната си съвместна работа в полза на българските пациенти!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД-гр. Монтана

 

         На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и зап. №589/23.09.2021г. на Изп.директор на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следнита  длъжност:   Лекар, специализант по образна диагностика-1;

2.Изисквания за длъжността: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“.

3. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване

4.Необходими документи за  участие в конкурса:

  - Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

 - автобиография по европейски образец;

 -  копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“;

 -    документи за стаж,трудов и /или осигурителен съобразно Кодекса на труда;

 -   свидетелство за съдимост;

-   удостоверение за членство в БЛС;

  Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

  5.  Място и  срок за подаване на документи:

- Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок от 01.10.2021г. до 01.11.2021г. вкл.;

 -  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана  ул. „Сирма войвода ” № 4, всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа.

-  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в Направлене „ Човешки ресурси“.

 -  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

     Лице за контакт – Светла Миланова, Ръководител  „Човешки ресурси“ – тел. 096/306880300;

 

  Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

  Изпълнителен директор на

 „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

На основание чл.90и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. №588/23.09.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

І.І. Началник отделение:

 1.  Началник отделение  мултипрофилно спешно отделение;

 2.  Началник отделение по акушерство и гинекология;

 3.  Началник отделение по ортопедия и травматология;

 4.  Началник отделение по педиатрия;

 5.  Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение;

 6.  Началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина;

І.ІІ. Старши медицински сестри/акшерки:

1. Старши рентгенов лаборант ООД

2. Старша медицинска сестра отделение по.......

Направено е и дарение от името на Г-жа Захаринка Славейкова Димитрова  на стойност 1000 лв.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31