Изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Цветан Тодоров ще даде пресконференция на 15 май, четвъртък, от 10 часа в заседателната зала срещу кабинета си в административната сграда на болницата.
Той ще представи резултати от работата на дружеството през 2013-та и първите месеци на тази година, като ще очертае визия и тенденции  за развитието на болницата до края на 2014 година.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0357
„Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Ръководството на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана и екипът за управление на проект „Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“,  отправят покана към работещите в МБАЛ”Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана и заинтересованите институции за участие в заключителна пресконференция по проекта.
Пресконференцията ще се състои на 13 юни 2014 г. в залата на лечебното заведение , ул. „Сирма войвода” № 2, гр. Монтана, от 12:00 часа.

За повече информация:

МБАЛ «Д-р Стамен Илиев»АД–гр. Монтана, ул. «Сирма войвода» № 2
тел. 0884879163, факс: 096 307 554, е-mail& mbalmont@net-surf.net

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Главната цел на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана е непрекъснато подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Висшето ръководство поема ангажимент за поддържане и развитие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, като си поставя следните ръководни принципи:

Д-р Цветан Тодоров - Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. МонтанаУважаеми колеги,

Поздравявам Ви по случай 7-ми април - Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник.
Изказвам благодарност на всички Вас - медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за Вашия всеотдаен всекидневен труд, с който вдъхвате сила, увереност и надежда на болните, както и за приноса Ви за авторитета и доброто име на нашата болница.
Желая Ви да имате много вяра и оптимизъм, за да продължите в трудните икономически условия да се борите за човешкото здраве, защото здравето е предпоставка за качествен живот и просперитет.
Желая Ви здраве, благоденствие и щастие, защото го заслужавате като хора, които носят най-голямата отговорност за другите.
Честит празник!

Д-р Цветан Тодоров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана
 

Съобщение заамедицински съвет

Честита Коледа и Щастлива Нова 2014 година!
Нека тя положи едно красиво начало на благоприятни  промени и успешни начинания и нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодороден и успешен в работата и щастлив в личния живот.
НА ЦЕЛИЯ ЕКИП НА МБАЛ МОНТАНА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
 

Международнен ден на анестезиолога Поздравявам по случай Международния ден на анестезиолога - 16. октомври, хората, които с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайност служат на здравето и живота на пациентите - колегите, работещи в Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев, гр. Монтана.

Пожелавам на всички Ви здраве и дръзновение, лично щастие и професионални успехи.

Д-р Цветан Тодоров
Изпълнителен директор

Благодарствено писмо до ТЕЛК Монтана

„Трудовото законодателство гарантира защитата на правото на работника за здравословна и безопасна трудова среда, а работодателят има и моралното задължение да я осигури."
Валери Жискар д'Естен

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - гр. Монтана започна реализацията на проект с наименование „Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана". Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна помощ „Безопасен труд" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност 12 месеца, от юни 2013 г. до юни 2014 г. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33