Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана, свиква редовно общо събрание на акционерите на 5 юни в 11 часа в заседателната зала на болницата.
С над 70% от капитала най-голям акционер е държавата, представлявана от Министерството на здравеопазването, останалите акции са разпределени между 11-те общини в област Монтана.
В дневния ред са включени  седем точки. Проекторешенията предвиждат да бъде приет доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 година, да бъде одобрен годишният финансов отчет, заверен от...

Според проект за решение на Министерството на здравеопазването в състава на Съвета на директорите ще се гласуват промени, отнасящи се до  изпълнителния директор д-р Цветан Тодоров и зам.-председателя д-р Емил Константинов.
Предложението за нов изпълнителен директор е старши хирургът д-р Тодор Тодоров и за зам.- председател на борда - д-р Валя Цветкова.
Във връзка с евентуалните...

Болницата в Монтана остава финансово стабилна на фона на растящата задлъжнялост в здравната система. За последната година дълговете на лечебните заведения са нараснали с над 170 млн. лева и вече превишават половин милиард лева. Въпреки влошаващата се картина в родното здравеопазване през 2013 година, по финансово-икономически и здравни показатели Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/  „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, продължава да е на едно от първите места в страната вече пета поредна година.
Това заяви на пресконференция изпълнителният директор на най-голямото здравно заведение в Северозападна България д-р Цветан Тодоров в деня, когато...

Изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Цветан Тодоров ще даде пресконференция на 15 май, четвъртък, от 10 часа в заседателната зала срещу кабинета си в административната сграда на болницата.
Той ще представи резултати от работата на дружеството през 2013-та и първите месеци на тази година, като ще очертае визия и тенденции  за развитието на болницата до края на 2014 година.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0357
„Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Ръководството на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана и екипът за управление на проект „Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“,  отправят покана към работещите в МБАЛ”Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана и заинтересованите институции за участие в заключителна пресконференция по проекта.
Пресконференцията ще се състои на 13 юни 2014 г. в залата на лечебното заведение , ул. „Сирма войвода” № 2, гр. Монтана, от 12:00 часа.

За повече информация:

МБАЛ «Д-р Стамен Илиев»АД–гр. Монтана, ул. «Сирма войвода» № 2
тел. 0884879163, факс: 096 307 554, е-mail& mbalmont@net-surf.net

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Главната цел на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана е непрекъснато подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Висшето ръководство поема ангажимент за поддържане и развитие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, като си поставя следните ръководни принципи:

Д-р Цветан Тодоров - Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. МонтанаУважаеми колеги,

Поздравявам Ви по случай 7-ми април - Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник.
Изказвам благодарност на всички Вас - медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за Вашия всеотдаен всекидневен труд, с който вдъхвате сила, увереност и надежда на болните, както и за приноса Ви за авторитета и доброто име на нашата болница.
Желая Ви да имате много вяра и оптимизъм, за да продължите в трудните икономически условия да се борите за човешкото здраве, защото здравето е предпоставка за качествен живот и просперитет.
Желая Ви здраве, благоденствие и щастие, защото го заслужавате като хора, които носят най-голямата отговорност за другите.
Честит празник!

Д-р Цветан Тодоров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана
 

Съобщение заамедицински съвет

Честита Коледа и Щастлива Нова 2014 година!
Нека тя положи едно красиво начало на благоприятни  промени и успешни начинания и нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодороден и успешен в работата и щастлив в личния живот.
НА ЦЕЛИЯ ЕКИП НА МБАЛ МОНТАНА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36