Скъпи съграждани,

Уважаеми служители на МБАЛ - Монтана,

Независимо от предизвикателствата на пан­демията МБАЛ - Монтана остава финансово ста­билна с балансова печалба от 15 000 лева. Ня­маме просрочени задължения към доставчици на услуги и медикаменти въпреки допълнител­ните проблеми заради повишаващите се цени на тока и газа, които с усилията на ръковод­ството на болницата и благодарение на компен­сациите от държавата не доведоха до криза.

Пандемията от ковид има остро отражение върху живота в област Монтана, но се справи­хме с всички предизвикателства на борбата със заразата. Работихме при екстремни условия, но защитихме живота на гражданите с висок про­фесионализъм и стоицизъм.

Скъпи колеги, сърдечно ви поздравявам по случай Свети Дух - празника на Монтана, с ува­жение към вас за благородния труд и всеотдай- ността, спомагаща за раждането на всеки нов живот! Работете с любов, защото вашето при­знание е символ на хуманност и достойнство!

Скъпи съграждани, на всички вас желая здраве, благополучие, енергия и увереност!

Д-р Тони Тодоров, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р Стамен Илиев,, и почетен гражданин на Монтана

О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 130 от 28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПЛОЩ ОТ ДВА КВ. МЕТРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В ЦЕНТРАЛНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД –МОНТАНА, ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на на 24.06.2022 год. от 11:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул. «Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем при цена на кв. метър 40.00 /четиридесет / лева с включено ДДС -  80.00 лева, с включено ДДС;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 5.00 /пет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация в размер на 20.00 лева .
 7. Депозит за участие: 35.00 /тридесет и пет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF; Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 16:00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 08.07.2022 г. от 11:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Медицинските сестри, те са ангели, доказали се със своя всеотдаен труд, сила и енергия, дарявайки внимание и надежда на всеки пациент до който са се докоснали, че са незаменими.

Уважаеми медицински сестри,

Професионалисти по здравни грижи.

Изказвам благодарност на всички Вас медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД- гр. Монтана за денонощния труд, за високия професионализъм, който показвате всеки ден, въпреки трудностите в днешно време. Без Вас мисията ни би била неизпълнима.

Вашият труд заслужава дълбоко уважение и признание.

Бъдете здрави и успех, както в личен така и в професионален план.

 

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!


С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 145 от 10.05.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

   1.1. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 год. от 14:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4 

   1.2. Начална цена за месечен наем при цена на кв. метър - 6.50 /шест лева и петдесет стотинки/ без включено ДДС -  98.00 лева, без включено ДДС;                                               

   1.3.Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 7.00 /седем/лева.

   1.4.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   1.5.  Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   1.6.  Търга ще се проведе на 26 май 2022г.- 14:00 часа, в административната сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала;

   1.7. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

 Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

   1.8. Депозит за участие: 45.00 /четиридесет и пет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;            Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.

   1.9. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

   1.10. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

   1.11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

   1.12. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 06 юни 2022 г. от 14:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.1.- 1.5. и т.1.6 - 1.11.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от същия Правилник, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 130 / 28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, и определената начална цена от независим оценител

О Б Я В Я В А

ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ  НА  ДЕВЕТ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ – КОМПЛЕКСНО, С ОБЩА ПЛОЩ 98 КВ.М., НАХОДЯЩИ СЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ КОРПУС НА МБАЛ „Д-Р СТ.ИЛИЕВ“ АД – МОНТАНА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОФИС/КАБИНЕТИ ЗА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Начална цена за месечен наем – 490.00 /четиристотин и деветдесет/лева, без включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
 2. Стъпка за наддаване, при еднакви най-високи предложения– 40 /четиредесет  /лева ;
 3. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 5. Търга ще се проведе на 20 май 2022г.- 13:00 часа, в административната  сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .
 7. Депозит за участие: 200.00 /двеста/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF; Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 31 май 2022 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.1.- 1.4. и т.1.6 - 1.10.

      ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Честит празник на целия екип на

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев „ АД - Монтана

Скъпи колеги,

В днешния празничен ден за всеки здравен работник се обръщам към Вас с пожелание:

Все така всеотдайно да се борим за всеки човешки живот и все ние да излизаме победители. Нашите учители са казвали:

 „Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство“.

Ние живеем със съзнанието, че носим отговорност за другите, защото нашата професия е не само работа, но и призвание за опазване на най-ценното – човешкия живот.

Празникът на най-хуманния труд е повод да запазим вярата на хората в бялата престилка.

Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, професионална удовлетвореност и повече поводи за радост и усмивки!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

В публикувана на сайта www.montana24.net информация за някакви нередности при получаване и разходване на средства от НЗОК, за които имало проверка от отдел “Корупция” на ГДБОП,  е замесено неправомерно и манипулативно името на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана.

В публикацията си горепосоченият новинарски сайт прави интерпретация на информация от официалната страница на МВР, в която никъде не е посочено името на нашата болница. Там в този списък под номер 61 е посочено, че събирането на данни, цитираме “за получени неследващи се парични суми в големи размери от бюджета на здравноосигурителната каса, чрез използване на документ с невярно съдържание касае  МБАЛ в гр. Монтана”

По повод изнесените неистини, изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев “АД-Монтана д-р Тодор Тодоров заявява следната официална позиция от....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33