Права и задължения

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в болницата, ИМА ПРАВО:

 1. ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ , независимо от неговия пол, възраст, и етническа принадлежност,религиозни убеждения и културно равнище.
 2. ДА ЗНАЕ името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговоря за координацията на грижите за него.
 3. ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечения. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация , или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 4. ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложението лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 5. ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА, ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ
 6. ДА СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му , да се проведат дискретно.
 7. ДА СЕ ПОЛУЧИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЕ, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 8. ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание
 9. ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 10. ДА БЪДА ЗАПОЗНАТ с правилника на отделението и задължението, които засягат поведението му като пациент.
 11. ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане.
 12. ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения и си път естествено и с достойнство.
 13. ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ които не са навършили 18 годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявят от техните законни представители.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.
 2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.
 3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да крие информация , която е важна за диагностициране на заболяването.
 4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.
 5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.
 6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.
 7. Длъжен е да спазва установените правила в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев”-АД, докато се провежда лечението му.

            Вие постъпвате на лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана. От името на целия медицински персонал Ви желаем престоят Ви в болницата да бъде кратък и ефективен. Този Наръчник ще ви помогне в подготовката и приемането Ви в болницата и ще ви представи медицинското обслужване и услугите които предлагат.