Обществена поръчка – договаряне без предварително обявяване с предмет: Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2017-0010 – 28.11.2017г.

 

Обществена поръчка – договаряне без предварително обявяване с предмет: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана, УНП 00468-2017-0009 – 02.11.2017г.

 

Обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставки на хранителни продукти”, УНП 00468-2017-0008 – 25.09.2017г.

 

Обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника”, УНП 00468-2017-0007 – 21.09.2017г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2017-0006 – 21.06.2017г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:„ Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2017-0005 – 30.05.2017г.

 

Пряко договаряне за обществена поръчка с предмет:„ Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (В и К) в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана” - УНП 00468-2017-0004 – 11.05.2017г

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание  с предмет:„ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура Хемодиализни апарати – 10 броя и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана” - УНП 00468-2017-0003 – 02.05.2017г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура съгласно техническата спецификация” - №3/10.03.2017г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени позиции” - №2/02.03.2017г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Пътни транспортни услуги” - №1/01.03.2017г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:„Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” УНП 00468-2017-0002 - 17.02.2017г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет :
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура „Мобилен скопичен рентгенов апарат с С- рамо за ортопедично отделение” и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД” УНП 00468-2017-0001 - 30.01.2017г.