Обява за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени позиции - №1/21.03.2019г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки на дезинфектанти – 19.03.2019г.

 

Процедура – публично състезание за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана” - УНП 00468-2019-0002 – 08.03.2019г.

 

Покана за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, гр.Монтана

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2019-0001 – 26.02.2019г.