Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение
Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение
 
 

Обява за работа

Обявата е рубликувана във в. Конкурент, брой 3/25.01.2024 г

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“АД гр. Монтана търси да назначи:

1. лекари в следните отделения:

 • отделение по педиатрия;
 • отделение по ортопедия и травматология ;
 • отделение по анестезиология и интензивно лечение;
 • отделение по акушерство и гинекология;
 • отделение по неонатология;
 • отделения по вътрешни болести / гастроентерология, ендокринология / ;
 • отделение по кардиология;
 • отделение по пневмология и фтизиатрия;
 • отделение по физиотерапия и рехабилитация;
 • Мултипрофилно спешно отделение;

2. Акушерки за отделение по акушерство и гинекология;

3. Медицински лаборанти за Клинична лаборатория

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше  медицинско образование; придобита специалност за лекарите  (ако притежават такава по профила на съответното отделение)
 • Членство в БЛС за лекари и ПЗГ за акушерки и клинични лаборанти;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умения за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

 МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“АД гр. Монтана предлага:

 • Трудов договор на пълно или непълно работно време;
 • Мотивиращо възнаграждение , обвързано с поститгнати резултати;
 • Възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
 • Работа в динамичен висококвалифициран екип;
 • Професионално и кариерно развитие.
 • Възможност за специализация. Болницата е одобрена  за следдипломно обучение на лекари по  18 клинични специалности за срок от пет години.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbalmont@net-surf.net

 • Професионална автобиография; CV
 •  Копие на диплома;
 • Телефон и имейл за обратна връзка;

Или на адрес: гр.Монтана, ул.“Сирма войвода“№4 МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“-АД за направление „Човешки ресурси“.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

Болницата е разположена в три основни корпуса - централен, инфекциозен и пневмофтизиатричен.
Разполага с 400 легла, разпределени в 17 клинични отделения. В структурата на МБАЛ - Монтана влизат още 4 отделения без легла; 3 лаборатории; болнична аптека и административно-стопански блок.
Основният поток пациенти се формира от жителите на областта, но с отпадането на районирането жители и от други области се насочват към лечебното заведение.

Нашата мисия е да оказваме непрекъсваем процес денонощно на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата.

Болницата има акредитационна оценка за практическо обучение (заповед РД-01 165/11.06.2012 г. и заповед РД-01-120/21.06.2013 на МЗ), както следва:

 • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно- квалификационна степен „магистър”- „отлична” за срок от пет години;
 • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно- квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” - „отлична” за срок от пет години;
 • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите „медицински лаборант” и „рентгенов лаборант” - „отлична” за срок от пет години;
 • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Вътрешни болести, Педиатрия, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Пневмология и фтизиатрия, Урология и Хирургия; Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести и Физикална и рехабилитационна медицина  - „отлична” за срок от пет години.
   

Съвет на директорите

Изпълнителен директор: д-р Тодор ТОДОРОВ

Председател: д-р Цанко Лилянов МОНДЕШКИ

Зам. председател: д-р Красимир КАМЕНОВ


Главна медицинска сестра: Йорданка ТРИФОНОВА


Доктор Тодор (Тони) Тодоров Болница Монтана - Главна сестра