Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана разполага с 21 клинични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок.

В стационарния блок 

отделения с легла

 • Отделение по вътрешни болести (ОВБ);
 • Отделение по кардиология (ОК);
 • Отделение по пневмология и фтизиатрия (ОПФ);
 • Отделение по нервни болести (ОНБ);
 • Отделение по физикална и рехабилитационна (ОФРМ);
 • Отделение по психиатрия (ОП);
 • Отделение по инфекциозни болести (ОИБ);
 • Отделение по педиатрия (Педиатрия);
 • Отделение по хирургия (ОХ);
 • Отделение анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ);
 • Отделение по урология (ОУ);
 • Отделение по ортопедия и травматология (ООТ);
 • Отделение по очни болести (ООБ);
 • Отделение ушно-носно-гърлени болести (ОУНГБ);
 • Отделение по акушерство и гинекология (ОАГ);
 • Отделение по неонатология (ОНН);
 • Мултипрофилно спешно отделение

отделения без легла:

 • Отделение по обща и клинична патология (ООКП);
 • Отделение по съдебна медицина (ОСМ);
 • Отделение по образна диагностика (ООД).
 • Отделение диализно лечение (ОДЛ);