Открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и пропусквателен режим" - 13.11.2013 г.

Изтегляне на цялата документация

 

Публична покана 9022095/11.11.2013:

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура

 

Публична покана 9021140/17.10.2013:

 

Обявление за конкурсни длъжности в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”- АД гр.Монтана

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”- АД гр.Монтана, ул. “Сирма войвода” № 2 , на основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и  7 от ЗЛЗ, ПВТР  и Правилник за провеждане на конкурси при МБАЛ-АД гр.Монтана и Заповед № 3-298/ 18.09.2013г. на Изп.директор на лечебното заведение обявява конкурс за назначаване на началник отделения/лаборатории, главна медицинска сестра и старши медицински сестри.

Цялотото обявление

 

Публична покана 9017607/12.07.2013:

 

Публична покана 9017606/12.07.2013:

Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"АД гр.Монтана

 

Публична покана 9017604/12.07.2013:

 

Спецификация 06.2013г.:

 

Публична покана 620/11.06.2013:

Доставки чрез покупки на автомобилни горива за транспортните средства на лечебното заведение.

 

Публична покана 502/13.05.2013:

Събиране,транспортиране,третиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци

 

Спецификация 04.2013г.:

 

Спецификация 03.2013г.:

 

Обява:
Tърг  за отдаване под наем

 

Публична покана 79/17.01.2013:

 

Публична покана 78/17.01.2013:

 

Публична покана 27/08.01.2013: