Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2019-0011 – 19.12.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансиращa група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана“, УНП 00468-2019-0010 - 05.11.2019г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - №6/24.10.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти  и  персонал  на МБАЛ „Д-р  Стамен  Илиев“ АД - гр. Монтана“, УНП 00468-2019-0009 - 21.10.2019г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Отпечатване и доставка на ваучери за храна през периода 01.12.2019г. – 01.12.2020 г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - №5/15.10.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника“, УНП 00468-2019-0008 - 26.09.2019г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Осигуряване на софтуерна поддръжка - №4/16.09.2019г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Извършване на ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по психиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - №3/02.09.2019г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2019-0007 – 11.06.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по две обособени позиции“, УНП 00468-2019-0006 - 31.05.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – пряко договаряне с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (В и К) в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана“, УНП 00468-2019-0005 - 13.05.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура - Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо“, УНП 00468-2019-0004 - 10.04.2019г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Пътни транспортни услуги” - №2/09.04.2019г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура“, УНП 00468-2019-0003 - 02.04.2019г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени позиции - №1/21.03.2019г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки на дезинфектанти – 19.03.2019г.

 

Процедура – публично състезание за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана” - УНП 00468-2019-0002 – 08.03.2019г.

 

Покана за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, гр.Монтана

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2019-0001 – 26.02.2019г.