Покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: Избор на регистриран  одитор