Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана има сключен договор за оказване на болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК по Клинични пътеки (КП) с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Според изискванията на договора, за да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано за лечение по дадена клинична пътека, то следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице следните обстоятелства:

  • индикациите за хоспитализация, включени в клиничната пътека съгласно приложението към Националния рамков договор (НРД) .
  • лицето да е със заболяване, предвидено в блок “Кодове на болести за заболявания по МКБ 10” на съответната клинична пътека, когато този блок е част от съдържанието на клиничната пътека.

В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира по клинична пътека, като до края на хоспитализацията възстанови правата си при условията и по реда на задължителното здравно осигуряване.

Клиничните пътеки и процедури, по които МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана има сключен договор с НЗОК, са следните: