Административно - стопанският блок на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е част от централния корпус на болницата и включва

Административни звена

 1. Организационно управление и администрация;
 2. Счетоводство и каса
 3. Направление “Човешки ресурси”;

Обслужващи звена

 1.  Направление „Медицински параметри и контрол на качеството” -звено информационно обслужване и статистика.
 2. Медицинска и компютърна техника;
 3.  Деловодство;
 4. Стерилизация, дезинфекция и пералня;

Стопански звена

 1. Болнична кухня и прехрана:
 2. Автотранспорт;
 3. Домакинска служба и поддръжка;
 4. Енергомеханична група;
 5. Подаване на топлоенергия и медицински газове